Bank Avrasiya ASC

Maliyyə göstəriciləri

Hesabatlılıq dövrü: 30.09.2019
Yenilənmə tarixi:   25.11.2019
Göstəricilər qrupuGöstəricinin adıGöstərici
KapitalBirinci dərəcəli kapitalın risk dərəcəsi üzrə ölçülmüş aktivlərə nisbəti59.69
Məcmu kapitalın risk dərəcəsi üzrə ölçülmüş aktivlərə nisbəti66.61
Leverec əmsalı37.09
AktivlərQeyri-işlək kreditlər əmsalı11.10
Ehtiyatla örtürlmə əmsalı115.21
GəlirlilikAktivlərin gəlirliyi (ROA)3.60
Kapitalın gəlirliyi (ROE)8.45
Maliyyə vasitəçiliyi spredi0.76
Səmərəlilik əmsalı56.21
LikvidlikdYüksəl likvidli aktivlərin ümumi aktivlərə nisbəti40.29
Cari likvidlik əmsalı55.94
Kreditlərin depozitlərə nisbəti167.18
HəssaslıqAçıq Valyuta Mövqeyi əmsalı1.75
Faiz riski178.58