Bank Avrasiya ASC

Maliyyə göstəriciləri

Hesabatlılıq dövrü: 31.12.2019
Yenilənmə tarixi:   29.01.2020
Göstəricilər qrupuGöstəricinin adıGöstərici
KapitalBirinci dərəcəli kapitalın risk dərəcəsi üzrə ölçülmüş aktivlərə nisbəti60.54
Məcmu kapitalın risk dərəcəsi üzrə ölçülmüş aktivlərə nisbəti66.99
Leverec əmsalı34.84
AktivlərQeyri-işlək kreditlər əmsalı2.68
Ehtiyatla örtürlmə əmsalı10.86
GəlirlilikAktivlərin gəlirliyi (ROA)3.14
Kapitalın gəlirliyi (ROE)7.68
Maliyyə vasitəçiliyi spredi1.06
Səmərəlilik əmsalı17.61
LikvidlikdYüksəl likvidli aktivlərin ümumi aktivlərə nisbəti1.4
Cari likvidlik əmsalı146.72
Kreditlərin depozitlərə nisbəti180.74
HəssaslıqAçıq Valyuta Mövqeyi əmsalı1.27
Faiz riski141.69