Bank Avrasiya ASC

Maliyyə göstəriciləri

Hesabatlılıq dövrü: 30.06.2019
Yenilənmə tarixi:   27.07.2020
Göstəricilər qrupuGöstəricinin adıGöstərici
KapitalBirinci dərəcəli kapitalın risk dərəcəsi üzrə ölçülmüş aktivlərə nisbəti0.72
Məcmu kapitalın risk dərəcəsi üzrə ölçülmüş aktivlərə nisbəti0.73
Leverec əmsalı0.39
AktivlərQeyri-işlək kreditlər əmsalı0.27
Ehtiyatla örtürlmə əmsalı0.56
GəlirlilikAktivlərin gəlirliyi (ROA)-0.01
Kapitalın gəlirliyi (ROE)-0.02
Maliyyə vasitəçiliyi spredi0
Səmərəlilik əmsalı0.17
LikvidlikdYüksəl likvidli aktivlərin ümumi aktivlərə nisbəti0.33
Cari likvidlik əmsalı1.35
Kreditlərin depozitlərə nisbəti1.91
HəssaslıqAçıq Valyuta Mövqeyi əmsalı0.05
Faiz riski1.99