Bank Avrasiya ASC

Maliyyə göstəriciləri

Hesabatlılıq dövrü: 31.12.2020
Yenilənmə tarixi:   27.01.2021
Göstəricilər qrupuGöstəricinin adıGöstərici
KapitalBirinci dərəcəli kapitalın risk dərəcəsi üzrə ölçülmüş aktivlərə nisbəti0.63
Məcmu kapitalın risk dərəcəsi üzrə ölçülmüş aktivlərə nisbəti0.66
Leverec əmsalı0.38
AktivlərQeyri-işlək kreditlər əmsalı0.19
Ehtiyatla örtürlmə əmsalı0.7
GəlirlilikAktivlərin gəlirliyi (ROA)0.01
Kapitalın gəlirliyi (ROE)0.02
Maliyyə vasitəçiliyi spredi0.01
Səmərəlilik əmsalı0.56
LikvidlikdYüksəl likvidli aktivlərin ümumi aktivlərə nisbəti0.23
Cari likvidlik əmsalı1.17
Kreditlərin depozitlərə nisbəti2.23
HəssaslıqAçıq Valyuta Mövqeyi əmsalı0.04
Faiz riski1.53