Bank Avrasiya ASC

Maliyyə göstəriciləri

Hesabatlılıq dövrü: 31.12.2021
Yenilənmə tarixi:   26.01.2022
Göstəricilər qrupuGöstəricinin adıGöstərici
KapitalBirinci dərəcəli kapitalın risk dərəcəsi üzrə ölçülmüş aktivlərə nisbəti54.6
Məcmu kapitalın risk dərəcəsi üzrə ölçülmüş aktivlərə nisbəti56.4
Leverec əmsalı39.7
AktivlərQeyri-işlək kreditlər əmsalı19.8
Ehtiyatla örtürlmə əmsalı82.9
GəlirlilikAktivlərin gəlirliyi (ROA)0.5
Kapitalın gəlirliyi (ROE)1.1
Maliyyə vasitəçiliyi spredi1.3
Səmərəlilik əmsalı56.3
LikvidlikdYüksəl likvidli aktivlərin ümumi aktivlərə nisbəti26.5
Cari likvidlik əmsalı119.6
Kreditlərin depozitlərə nisbəti190.6
HəssaslıqAçıq Valyuta Mövqeyi əmsalı8.2
Faiz riski235.7