Bank Avrasiya ASC

Maliyyə göstəriciləri

Hesabatlılıq dövrü: 31.12.2022
Yenilənmə tarixi:   24.01.2023
Göstəricilər qrupuGöstəricinin adıGöstərici
KapitalBirinci dərəcəli kapitalın risk dərəcəsi üzrə ölçülmüş aktivlərə nisbəti47.4
Məcmu kapitalın risk dərəcəsi üzrə ölçülmüş aktivlərə nisbəti49.7
Leverec əmsalı30.9
AktivlərQeyri-işlək kreditlər əmsalı9.2
Ehtiyatla örtürlmə əmsalı134.1
GəlirlilikAktivlərin gəlirliyi (ROA)0.8
Kapitalın gəlirliyi (ROE)2.5
Maliyyə vasitəçiliyi spredi1.2
Səmərəlilik əmsalı58.7
LikvidlikdYüksəl likvidli aktivlərin ümumi aktivlərə nisbəti36.0
Cari likvidlik əmsalı177.7
Kreditlərin depozitlərə nisbəti137.9
HəssaslıqAçıq Valyuta Mövqeyi əmsalı6.9
Faiz riski116.1