Bank Avrasiya ASC

Bank kapitalının strukturu və adekvatlığı barədə məlumatlar

Hesabatlılıq dövrü: 31.03.2023
Yenilənmə tarixi:   28.04.2023
(min manatla)
1. I dərəcəli kapital (Əsas kapital) (Məcmu kapitalın 50 faizdən az olmamalıdır)71849.05
a) Adi səhmlər (tam ödənilmiş paylar)50000
b) Qeyri-kumulyativ müddətsiz imtiyazlı səhmlər0
c) Səhmlərin emissiyasından əmələ gələn əlavə vəsait0
d) Bölüşdürülməmiş xalis mənfəət (zərər), cəmi21849.05
d1) əvvəlki illərin mənfəəti (zərəri)21849.05
d2) (çıx) cari ilin zərəri0
d3) kapital ehtiyatları (fondları)0
e) Digər0
2. I dərəcəli kapitaldan tutulmalar715.46
a) Qeyri-maddi aktivlər275.22
b) Təxirə salınmış vergi aktivləri440.24
3. Tutulmalardan sonra I dərəcəli kapitalı (I—2)71133.58
4. II dərəcəli kapital (I dərəcəli kapitalın məbləğindən çox olmamalıdır)3385.34
a) Cari ilin mənfəəti1555.05
b) Ümumi ehtiyatlar (aktivlər üzrə yaradılmış adi ehtiyatlardan çox olmamaqla)1830.29
c) Kapitalın digər komponentləri0
c1) kumulyativ müddətsiz imtiyazlı səhmlər0
c2) subordinasiya borc öhdəlikləri0
d) Digər vəsaitlər0
5. Məcmu kapital (3+4)74518.92
6. Məcmu kapitaldan tutulmalar :0
a) Birləşməmiş (konsolidasiya olunmamış) törəmə banka və digər maliyyə idarələrinin kapitalına və bütün qeyri-bank müəssisələrinə kapital investisiyaları, o cümlədən qarşılıqlı investisiyalar (xalis)0
b) Bütün digər investisiyalar (xalis)0
7. Tutulmalardan sonra məcmu kapital (5-6)74518.92
8. Risk dərəcəsi üzrə ölçülmuş yekun aktivlər*158664.62
8.1. 0%-lik risk qrupuna daxil olan aktivlər0.00
8.2. 20%-lik risk qrupuna daxil olan aktivlər1434.56
8.3. 35%-lik risk qrupuna daxil olan aktivlər14734.03
8.4. 50%-lik risk qrupuna daxil olan aktivlər6217.43
8.5. 75%-lik risk qrupuna daxil olan aktivlər0
8.6. 100%-lik risk qrupuna daxil olan aktivlər112421.60
8.7. 100%-dən yuxarı risk qrupuna daxil olan aktivlər23857.00