Bank Avrasiya ASC

Bank kapitalının strukturu və adekvatlığı barədə məlumatlar

Hesabatlılıq dövrü: 31.03.2020
Yenilənmə tarixi:   17.04.2020
(min manatla)
1. I dərəcəli kapital (Əsas kapital) (Məcmu kapitalın 50 faizdən az olmamalıdır)68015.04
a) Adi səhmlər (tam ödənilmiş paylar)50000
b) Qeyri-kumulyativ müddətsiz imtiyazlı səhmlər0
c) Səhmlərin emissiyasından əmələ gələn əlavə vəsait0
d) Bölüşdürülməmiş xalis mənfəət (zərər), cəmi18015.04
d1) əvvəlki illərin mənfəəti (zərəri)18015.04
d2) (çıx) cari ilin zərəri0
d3) kapital ehtiyatları (fondları)0
e) Digər0
2. I dərəcəli kapitaldan tutulmalar273.17
a) Qeyri-maddi aktivlər247.67
b) Təxirə salınmış vergi aktivləri25.51
3. Tutulmalardan sonra I dərəcəli kapitalı (I—2)67741.86
4. II dərəcəli kapital (I dərəcəli kapitalın məbləğindən çox olmamalıdır)1453.05
a) Cari ilin mənfəəti145.18
b) Ümumi ehtiyatlar (aktivlər üzrə yaradılmış adi ehtiyatlardan çox olmamaqla)1307.87
c) Kapitalın digər komponentləri0
c1) kumulyativ müddətsiz imtiyazlı səhmlər0
c2) subordinasiya borc öhdəlikləri0
d) Digər vəsaitlər0
5. Məcmu kapital (3+4)69194.91
6. Məcmu kapitaldan tutulmalar :0
a) Birləşməmiş (konsolidasiya olunmamış) törəmə banka və digər maliyyə idarələrinin kapitalına və bütün qeyri-bank müəssisələrinə kapital investisiyaları, o cümlədən qarşılıqlı investisiyalar (xalis)0
b) Bütün digər investisiyalar (xalis)0
7. Tutulmalardan sonra məcmu kapital (5-6)69194.91
8. Risk dərəcəsi üzrə ölçülmuş yekun aktivlər*104629.54
8.1. 0%-lik risk qrupuna daxil olan aktivlər0
8.2. 20%-lik risk qrupuna daxil olan aktivlər0
8.3. 35%-lik risk qrupuna daxil olan aktivlər8761.32
8.4. 50%-lik risk qrupuna daxil olan aktivlər6834.14
8.5. 75%-lik risk qrupuna daxil olan aktivlər0
8.6. 100%-lik risk qrupuna daxil olan aktivlər73413.15
8.7. 100%-dən yuxarı risk qrupuna daxil olan aktivlər12255.82