Bank Avrasiya ASC

Bank kapitalının strukturu və adekvatlığı barədə məlumatlar

Hesabatlılıq dövrü: 30.06.2021
Yenilənmə tarixi:   22.07.2021
(min manatla)
1. I dərəcəli kapital (Əsas kapital) (Məcmu kapitalın 50 faizdən az olmamalıdır)65312.56
a) Adi səhmlər (tam ödənilmiş paylar)50000
b) Qeyri-kumulyativ müddətsiz imtiyazlı səhmlər0
c) Səhmlərin emissiyasından əmələ gələn əlavə vəsait0
d) Bölüşdürülməmiş xalis mənfəət (zərər), cəmi15312.56
d1) əvvəlki illərin mənfəəti (zərəri)19241.12
d2) (çıx) cari ilin zərəri3928.57
d3) kapital ehtiyatları (fondları)0
e) Digər0
2. I dərəcəli kapitaldan tutulmalar327.57
a) Qeyri-maddi aktivlər282.48
b) Təxirə salınmış vergi aktivləri45.09
3. Tutulmalardan sonra I dərəcəli kapitalı (I—2)64984.99
4. II dərəcəli kapital (I dərəcəli kapitalın məbləğindən çox olmamalıdır)1373.10
a) Cari ilin mənfəəti0
b) Ümumi ehtiyatlar (aktivlər üzrə yaradılmış adi ehtiyatlardan çox olmamaqla)1373.10
c) Kapitalın digər komponentləri0
c1) kumulyativ müddətsiz imtiyazlı səhmlər0
c2) subordinasiya borc öhdəlikləri0
d) Digər vəsaitlər0
5. Məcmu kapital (3+4)66358.09
6. Məcmu kapitaldan tutulmalar :0
a) Birləşməmiş (konsolidasiya olunmamış) törəmə banka və digər maliyyə idarələrinin kapitalına və bütün qeyri-bank müəssisələrinə kapital investisiyaları, o cümlədən qarşılıqlı investisiyalar (xalis)0
b) Bütün digər investisiyalar (xalis)0
7. Tutulmalardan sonra məcmu kapital (5-6)66358.09
8. Risk dərəcəsi üzrə ölçülmuş yekun aktivlər*109847.94
8.1. 0%-lik risk qrupuna daxil olan aktivlər0
8.2. 20%-lik risk qrupuna daxil olan aktivlər974.50
8.3. 35%-lik risk qrupuna daxil olan aktivlər10553.41
8.4. 50%-lik risk qrupuna daxil olan aktivlər7130.18
8.5. 75%-lik risk qrupuna daxil olan aktivlər0
8.6. 100%-lik risk qrupuna daxil olan aktivlər82337.43
8.7. 100%-dən yuxarı risk qrupuna daxil olan aktivlər8852.42