Bank Avrasiya ASC

Bank kapitalının strukturu və adekvatlığı barədə məlumatlar - II

Hesabatlılıq dövrü: 30.09.2022
Yenilənmə tarixi:   21.10.2022
ƏmsallarSistem əhəmiyyətli banklar üçün normaSistem əhəmiyyətli banklar istisna olmaqla normaFakt(faizlə)
9. I dərəcəli kapitalın adekvatlıq əmsalı 01.01.2020-yə qədər minimum 5.5%, 01.01.2020-dən sonra minimum 6%minimum 5%49.12
10. məcmu kapitalın adekvatlıq əmsalı01.01.2020-yə qədər minimum 11%, 01.01.2020-dən sonra minimum 12%minimum 10%51.06
11. Leverec əmsalıminimum 5%minimum 4%32.41