Bank Avrasiya ASC

Bank kapitalının strukturu və adekvatlığı barədə məlumatlar - II

Hesabatlılıq dövrü: 31.03.2020
Yenilənmə tarixi:   17.04.2020
ƏmsallarSistem əhəmiyyətli banklar üçün normaSistem əhəmiyyətli banklar istisna olmaqla normaFakt(faizlə)
9. I dərəcəli kapitalın adekvatlıq əmsalı 01.01.2020-yə qədər minimum 5.5%, 01.01.2020-dən sonra minimum 6%minimum 5%64.74
10. məcmu kapitalın adekvatlıq əmsalı01.01.2020-yə qədər minimum 11%, 01.01.2020-dən sonra minimum 12%minimum 10%66.13
11. Leverec əmsalıminimum 5%minimum 4%39.78