Bank Avrasiya ASC

Sabit və dəyişkən faizi olan aktiv və öhdəliklərin təsnifatı - aktivlərin maddələri

Hesabatlılıq dövrü: 31.03.2020
Yenilənmə tarixi:   17.04.2020
sabit faizlə dəyişkən faizlə faizsiz
1. Nağd vəsaitlər (banknotlar və sikkələr, yolda, bankomatlarda və mübadilə şöbələrində olan nağd vəsaitlər daxil olmaqla), cəmi007542.24
2. Mərkəzi Bankda müxbir hesab, cəmi0011908.23
3. 'Nostro' hesabları (başqa banklardakı müxbir hesabları), cəmi 0015294.47
a) Rezident banklar00788.51
b) Qeyri-rezident banklar0014505.97
4. Banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla, 7 günədək olan vəsaitlər), cəmi000
a) Rezident banklar000
b) Qeyri-rezident banklar000
5. Banklar da daxil olmaqla, maliyyə institutlarındakı depozitlər, cəmi3374.5700
5.1.Banklardakı depozitlər ( 3-cü və 4-cü sətirlər istisna edilməklə), cəmi000
a) Rezident banklar000
b) Qeyri-rezident banklar000
5.2 Digər maliyyə institutlarında depozitlər, cəmi000
a) Rezident maliyyə institutlarında000
b) Qeyri-rezident maliyyə institutlarında000
6. Əks REPO əməliyyatları üzrə 000
7. Qiymətli kağızlar, cəmi 19186.6100
a) ödəniş müddətinədək saxlanılan19186.6100
b) ticarət üçün alınmış qiymətli kağızlar000
8. Banklara kreditlər (5-ci sətir üzrə banklararası qısamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla), cəmi000
a) Rezident banklara000
b) Qeyri-rezident banklara000
9. Digər maliyyə institutlarına kreditlər, cəmi95500
a) Rezident maliyyə institutlarına95500
b) Qeyri-rezident maliyyə institutlarına000
10. Müştərilərə verilən kreditlər83412.200
11. Könəlmə çıxılmaqla bank işində istifadə olunan əsas vəsaitlər, cəmi000
12. Bank işində istifadə olunmayan daşınmaz əmlak (ehtiyatlar çıxılmaqla), cəmi 000
13. İcmallaşmamış törəmə təsərrüfat cəmiyyətlərdə iştirak (50%+1 səs hüququ verən səhm və ya başqa formada törəməsidirsə), cəmi000
14. Digər təsərrüfat cəmiyyətlərində iştirak (50%-dən az), cəmi000
15. Amortizasiya çıxılmaqla qeyri-maddi aktivlər000
17. Digər aktivlər 005583.52
18. (çıx) Aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün yaradılmış ehtiyatlar000
18. Cəmi aktivlər106928.37040328.47