Bank Avrasiya ASC

Sabit və dəyişkən faizi olan aktiv və öhdəliklərin təsnifatı - aktivlərin maddələri

Hesabatlılıq dövrü: 31.12.2020
Yenilənmə tarixi:   26.01.2021
sabit faizlə dəyişkən faizlə faizsiz
1. Nağd vəsaitlər (banknotlar və sikkələr, yolda, bankomatlarda və mübadilə şöbələrində olan nağd vəsaitlər daxil olmaqla), cəmi0012846.42
2. Mərkəzi Bankda müxbir hesab, cəmi0011002.55
3. 'Nostro' hesabları (başqa banklardakı müxbir hesabları), cəmi 007968.65
a) Rezident banklar001285.45
b) Qeyri-rezident banklar006683.2
4. Banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla, 7 günədək olan vəsaitlər), cəmi000
a) Rezident banklar000
b) Qeyri-rezident banklar000
5. Banklar da daxil olmaqla, maliyyə institutlarındakı depozitlər, cəmi2908.8900
5.1.Banklardakı depozitlər ( 3-cü və 4-cü sətirlər istisna edilməklə), cəmi000
a) Rezident banklar000
b) Qeyri-rezident banklar000
5.2 Digər maliyyə institutlarında depozitlər, cəmi000
a) Rezident maliyyə institutlarında000
b) Qeyri-rezident maliyyə institutlarında000
6. Əks REPO əməliyyatları üzrə 000
7. Qiymətli kağızlar, cəmi 13586.600
a) ödəniş müddətinədək saxlanılan13586.600
b) ticarət üçün alınmış qiymətli kağızlar000
8. Banklara kreditlər (5-ci sətir üzrə banklararası qısamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla), cəmi000
a) Rezident banklara000
b) Qeyri-rezident banklara000
9. Digər maliyyə institutlarına kreditlər, cəmi4558.500
a) Rezident maliyyə institutlarına4558.500
b) Qeyri-rezident maliyyə institutlarına000
10. Müştərilərə verilən kreditlər90059.8900
11. Könəlmə çıxılmaqla bank işində istifadə olunan əsas vəsaitlər, cəmi000
12. Bank işində istifadə olunmayan daşınmaz əmlak (ehtiyatlar çıxılmaqla), cəmi 000
13. İcmallaşmamış törəmə təsərrüfat cəmiyyətlərdə iştirak (50%+1 səs hüququ verən səhm və ya başqa formada törəməsidirsə), cəmi000
14. Digər təsərrüfat cəmiyyətlərində iştirak (50%-dən az), cəmi000
15. Amortizasiya çıxılmaqla qeyri-maddi aktivlər000
17. Digər aktivlər 006583.81
18. (çıx) Aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün yaradılmış ehtiyatlar000
18. Cəmi aktivlər111113.88038401.43