Bank Avrasiya ASC

Sabit və dəyişkən faizi olan aktiv və öhdəliklərin təsnifatı - öhdəliklərin maddələri

Hesabatlılıq dövrü: 31.03.2020
Yenilənmə tarixi:   17.04.2020
sabit faizlə dəyişkən faizlə faizsiz
1. Depozitlər (banklar və digər maliyyə institutları istisna olmaqla), cəmi20739.27024356.89
a) Fiziki şəxslərin tələbli depozitləri, cəmi0019377.3
a1) faizsiz tələbli depozitlər0019377.3
a2) faizli tələbli depozitlər000
b) Hüquqi şəxslərin tələbli depozitləri (qeyri-bank maliyyə institutlarının cari hesabları da daxil olmaqla), cəmi004979.59
b1) faizsiz tələbli depozitlər004979.59
b2) faizli tələbli depozitlər000
c) Fiziki və hüquqi şəxslərin müddətli depozitləri, cəmi000
c1) fiziki şəxslərin müddətli depozitləri20739.2700
c2) hüquqi şəxslərin müddətli depozitləri000
2. Mərkəzi Bankın banka qarşı tələbləri, cəmi000
a) auksion əsasında000
b) overdraft000
c) təminatlı kreditlər (lombard)000
d) digər000
3. Digər bankların tələbləri ('Loro' hesabları), cəmi000.12
a) Rezident banklar000.12
b) Qeyri-rezident banklar000
4. REPO əməliyyatları üzrə000
5. Banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla, 7 günədək olan kreditlər), cəmi000
a) Rezident banklar000
b) Qeyri-rezident banklar000
6. Bankların və digər maliyyə institutların (3-cü və 5-ci sətirlər istisna edilməklə) depozitləri, cəmi295500
6.1 Bankların depozitləri, cəmi000
a) Rezident banklar000
b) Qeyri-rezident banklar000
6.2 Banklar istisna olmaqla, digər maliyyə institutlarının depozitləri, cəmi000
a) Rezident maliyyə institutları000
b) Qeyri-rezident maliyyə institutları000
7. Bankların kreditləri (7 gündən artıq olan müddətə), cəmi000
7.1 Rezident banklar, cəmi000
a) təminatlı 000
b) təminatsız000
7.2 Qeyri-rezident banklar, cəmi000
a) təminatlı 000
b) təminatsız000
8. Banklar istisna olmaqla, digər maliyyə institutlarının kreditləri, cəmi43224.3800
a) Rezident maliyyə institutlarından alınmış43224.3800
b) Qeyri-rezident maliyyə institutlarından alınmış000
c) Beynəlxalq təşkilatlarından alınmış000
9. Mərkəzi idarəetmə orqanlarının depozitləri və kreditləri000
10. Bələdiyyələrin depozitləri və kreditləri000
11. Bankın öz ehtiyacları üçün aldığı ipoteka kreditləri000
12. Bank tərəfindən buraxılmış qiymətli kağızlar000
13. Digər passivlər00847.49
14. Kapital000
14. Cəmi öhdəliklər66918.65025204.5