Bank Avrasiya ASC

Sabit və dəyişkən faizi olan aktiv və öhdəliklərin təsnifatı - öhdəliklərin maddələri

Hesabatlılıq dövrü: 31.12.2021
Yenilənmə tarixi:   26.01.2022
sabit faizlə dəyişkən faizlə faizsiz
1. Depozitlər (banklar və digər maliyyə institutları istisna olmaqla), cəmi12856.76037211.76
a) Fiziki şəxslərin tələbli depozitləri, cəmi0030799.62
a1) faizsiz tələbli depozitlər0030799.62
a2) faizli tələbli depozitlər000
b) Hüquqi şəxslərin tələbli depozitləri (qeyri-bank maliyyə institutlarının cari hesabları da daxil olmaqla), cəmi006412.14
b1) faizsiz tələbli depozitlər006412.14
b2) faizli tələbli depozitlər000
c) Fiziki və hüquqi şəxslərin müddətli depozitləri, cəmi12856.7600
c1) fiziki şəxslərin müddətli depozitləri12856.7600
c2) hüquqi şəxslərin müddətli depozitləri000
2. Mərkəzi Bankın banka qarşı tələbləri, cəmi000
a) auksion əsasında000
b) overdraft000
c) təminatlı kreditlər (lombard)000
d) digər000
3. Digər bankların tələbləri ('Loro' hesabları), cəmi000
a) Rezident banklar000
b) Qeyri-rezident banklar000
4. REPO əməliyyatları üzrə000
5. Banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla, 7 günədək olan kreditlər), cəmi000
a) Rezident banklar000
b) Qeyri-rezident banklar000
6. Bankların və digər maliyyə institutların (3-cü və 5-ci sətirlər istisna edilməklə) depozitləri, cəmi25500
6.1 Bankların depozitləri, cəmi000
a) Rezident banklar000
b) Qeyri-rezident banklar000
6.2 Banklar istisna olmaqla, digər maliyyə institutlarının depozitləri, cəmi25500
a) Rezident maliyyə institutları25500
b) Qeyri-rezident maliyyə institutları000
7. Bankların kreditləri (7 gündən artıq olan müddətə), cəmi000
7.1 Rezident banklar, cəmi000
a) təminatlı 000
b) təminatsız000
7.2 Qeyri-rezident banklar, cəmi000
a) təminatlı 000
b) təminatsız000
8. Banklar istisna olmaqla, digər maliyyə institutlarının kreditləri, cəmi44466.1300
a) Rezident maliyyə institutlarından alınmış44466.1300
b) Qeyri-rezident maliyyə institutlarından alınmış000
c) Beynəlxalq təşkilatlarından alınmış000
9. Mərkəzi idarəetmə orqanlarının depozitləri və kreditləri000
10. Bələdiyyələrin depozitləri və kreditləri000
11. Bankın öz ehtiyacları üçün aldığı ipoteka kreditləri000
12. Bank tərəfindən buraxılmış qiymətli kağızlar000
13. Digər passivlər00911.24
14. Kapital0071743.51
14. Cəmi öhdəliklər57577.890109866.51