Bank Avrasiya ASC

Sabit və dəyişkən faizi olan aktiv və öhdəliklərin təsnifatı - öhdəliklərin maddələri

Hesabatlılıq dövrü: 31.12.2022
Yenilənmə tarixi:   24.01.2023
sabit faizlə dəyişkən faizlə faizsiz
1. Depozitlər (banklar və digər maliyyə institutları istisna olmaqla), cəmi14731.90064967.49
a) Fiziki şəxslərin tələbli depozitləri, cəmi0052339.38
a1) faizsiz tələbli depozitlər000
a2) faizli tələbli depozitlər000
b) Hüquqi şəxslərin tələbli depozitləri (qeyri-bank maliyyə institutlarının cari hesabları da daxil olmaqla), cəmi0012628.11
b1) faizsiz tələbli depozitlər006412.14
b2) faizli tələbli depozitlər000
c) Fiziki və hüquqi şəxslərin müddətli depozitləri, cəmi000
c1) fiziki şəxslərin müddətli depozitləri000
c2) hüquqi şəxslərin müddətli depozitləri000
2. Mərkəzi Bankın banka qarşı tələbləri, cəmi000
a) auksion əsasında000
b) overdraft000
c) təminatlı kreditlər (lombard)000
d) digər000
3. Digər bankların tələbləri ('Loro' hesabları), cəmi000
a) Rezident banklar000
b) Qeyri-rezident banklar000
4. REPO əməliyyatları üzrə000
5. Banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla, 7 günədək olan kreditlər), cəmi000
a) Rezident banklar000
b) Qeyri-rezident banklar000
6. Bankların və digər maliyyə institutların (3-cü və 5-ci sətirlər istisna edilməklə) depozitləri, cəmi2125500
6.1 Bankların depozitləri, cəmi2125500
a) Rezident banklar2125500
b) Qeyri-rezident banklar000
6.2 Banklar istisna olmaqla, digər maliyyə institutlarının depozitləri, cəmi000
a) Rezident maliyyə institutları000
b) Qeyri-rezident maliyyə institutları000
7. Bankların kreditləri (7 gündən artıq olan müddətə), cəmi000
7.1 Rezident banklar, cəmi000
a) təminatlı 000
b) təminatsız000
7.2 Qeyri-rezident banklar, cəmi000
a) təminatlı 000
b) təminatsız000
8. Banklar istisna olmaqla, digər maliyyə institutlarının kreditləri, cəmi48037.6200
a) Rezident maliyyə institutlarından alınmış48037.6200
b) Qeyri-rezident maliyyə institutlarından alınmış000
c) Beynəlxalq təşkilatlarından alınmış000
9. Mərkəzi idarəetmə orqanlarının depozitləri və kreditləri000
10. Bələdiyyələrin depozitləri və kreditləri000
11. Bankın öz ehtiyacları üçün aldığı ipoteka kreditləri000
12. Bank tərəfindən buraxılmış qiymətli kağızlar000
13. Digər passivlər001469.32
14. Kapital0073806.95
14. Cəmi öhdəliklər84024.52066436.81