Bank Avrasiya ASC

Milli və xarici valyuta üzrə aktivlərin və öhdəliklərin ödəniş müddətlərinin bölgüsü barədə məlumat - aktivlər

Hesabatlılıq dövrü: 30.09.2019
Yenilənmə tarixi:   25.11.2019
Ani 1-7 8-14 15-30 31-60 61-90 91-120 121-150 151-180 181-210 211-240 241-270 271-300 301-330 331-365 (366) 1-2 il 2-3 il 3-5 il 5 ildən artıq Cəmi
Cəmi XV (manat ekv.) Cəmi XV (manat ekv.) Cəmi XV (manat ekv.) Cəmi XV (manat ekv.) Cəmi XV (manat ekv.) Cəmi XV (manat ekv.) Cəmi XV (manat ekv.) Cəmi XV (manat ekv.) Cəmi XV (manat ekv.) Cəmi XV (manat ekv.) Cəmi XV (manat ekv.) Cəmi XV (manat ekv.) Cəmi XV (manat ekv.) Cəmi XV (manat ekv.) Cəmi XV (manat ekv.) Cəmi XV (manat ekv.) Cəmi XV (manat ekv.) Cəmi XV (manat ekv.) Cəmi XV (manat ekv.) Cəmi o cümlədən, XV ilə (manat ekv.)
1. Nağd vəsaitlər6191.542775.740000000000000000000000000000000000006191.542775.74
2. AMB-na olan tələblər (məcburi ehtiyat fondu və ya müxbir hesabları)12433.275665.380000000000000000000000000000000000418.68356.9112851.956022.29
3. 'Nostro' hesabları 9072.769072.760000000000000000000000000000000000857.84857.849930.619930.61
a) Rezident banklara1091.711091.710000000000000000000000000000000000144.5144.51236.211236.21
b) Qeyri-rezident banklara7981.057981.050000000000000000000000000000000000713.34713.348694.48694.4
4. Banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 günədək olanlar)0000000000000000000000000000000000000000
5. Banklar daxil da olmaqla, maliyyə institutlarına depozitlər, cəmi 002948.8904528.040000000000000000000000000000000007476.930
a) Rezident maliyyə institutlarına002948.8904528.040000000000000000000000000000000007476.930
a1) müddəti çatmamış depozitlər002948.8904528.040000000000000000000000000000000007476.930
a2) qaytarılma müddəti bitmiş depozitlər0000000000000000000000000000000000000000
b) Qeyri-rezident maliyyə institutlarına0000000000000000000000000000000000000000
b1) müddəti çatmamış depozitlər0000000000000000000000000000000000000000
b2) qaytarılma müddəti bitmiş depozitlər0000000000000000000000000000000000000000
6. Əks REPO əməliyyatları üzrə0000000000000000000000000000000000000000
7. Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla qiymətli kağızlara investisiyalar004028.104174.99014669.8300000000000000000000000002458.22458.20013916.09039247.22458.2
8. Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla ticarət üçün qiymətli kağızlar0000000000000000000000000000000000000000
9. 4-cü sətir üzrə banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, banklara kreditlər0000000000000000000000000000000000000000
a) cari kreditlər0000000000000000000000000000000000000000
a1) Rezident banklara0000000000000000000000000000000000000000
a2) Qeyri-rezident banklara0000000000000000000000000000000000000000
b) vaxtı keçmiş kreditlər 0000000000000000000000000000000000000000
b1) Rezident banklara0000000000000000000000000000000000000000
b2) Qeyri-rezident banklara0000000000000000000000000000000000000000
10. 4-cü sətir üzrə qısamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, digər maliyyə institutlarına kreditlər00400025.08000325.41025.75016.120000050.03000255255000000000000001097.4255
a) cari kreditlər00400025.08000325.41025.75016.120000050.03000255255000000000000001097.4255
a1) Rezident 00400025.08000325.41025.75016.120000050.03000255255000000000000001097.4255
a2) Qeyri-rezident 0000000000000000000000000000000000000000
b) vaxtı keçmiş kreditlər 0000000000000000000000000000000000000000
b1)Rezident 0000000000000000000000000000000000000000
b2) Qeyri-rezident 0000000000000000000000000000000000000000
11. Müştərilərə verilən kreditlər122.610.15396.710318.15266.07915.44.763902.38272.631898.95371.882637.052874174.891663.533420.362314.32981.13277.211079.64278.742631.582078.34561.08511.792525.421973.51254.72664.1810473.74879.764851.04426.14750.59037143.336287.1890038.7718557.07
a) cari kreditlər122.610.15396.710318.15266.07915.44.763902.38272.631898.95371.882637.052874174.891663.533420.362314.32981.13277.211079.64278.742631.582078.34561.08511.792525.421973.51254.72664.1810473.74879.764851.04426.14750.59020970.8073866.2412269.89
b) vaxtı keçmiş kreditlər00000000000000000000000000000000000016172.536287.1816172.536287.18
12. Amortizasiya çıxılmaqla əsas vəsaitlər (bank işində istifadə olunmayan əsas vəsaitlər daxil olmaqla)0000000000000000000000000000000000007578.8407578.840
13. İcmallaşmamış şirkətlərdə investisiyalar və maliyyə iştirakı 0000000000000000000000000000000000000000
14. Qeyri-maddi aktivlər000000000000000000000000000000000000265.50265.50
15. Digər aktivlər0000000000000000000000000000000000005713.072016.885713.072016.88
16. (çıx) Aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyatlar00000000000000000000000000000000000016004.696394.3716004.696394.37
17. Cəmi aktivlər27820.1817514.037773.709046.26266.0715585.234.764227.8272.631924.7371.882653.172874174.891663.533420.362314.33031.17277.211079.64278.742886.582333.34561.08511.792525.421973.51254.72664.1810473.74879.767309.242884.34750.59049888.653124.45164387.1235621.42