Bank Avrasiya ASC

Milli və xarici valyuta üzrə aktivlərin və öhdəliklərin ödəniş müddətlərinin bölgüsü barədə məlumat - aktivlər

Hesabatlılıq dövrü: 31.12.2019
Yenilənmə tarixi:   29.01.2020
Ani 1-7 8-14 15-30 31-60 61-90 91-120 121-150 151-180 181-210 211-240 241-270 271-300 301-330 331-365 (366) 1-2 il 2-3 il 3-5 il 5 ildən artıq Cəmi
Cəmi XV (manat ekv.) Cəmi XV (manat ekv.) Cəmi XV (manat ekv.) Cəmi XV (manat ekv.) Cəmi XV (manat ekv.) Cəmi XV (manat ekv.) Cəmi XV (manat ekv.) Cəmi XV (manat ekv.) Cəmi XV (manat ekv.) Cəmi XV (manat ekv.) Cəmi XV (manat ekv.) Cəmi XV (manat ekv.) Cəmi XV (manat ekv.) Cəmi XV (manat ekv.) Cəmi XV (manat ekv.) Cəmi XV (manat ekv.) Cəmi XV (manat ekv.) Cəmi XV (manat ekv.) Cəmi XV (manat ekv.) Cəmi o cümlədən, XV ilə (manat ekv.)
1. Nağd vəsaitlər7134.643795.070000000000000000000000000000000000007134.643795.07
2. AMB-na olan tələblər (məcburi ehtiyat fondu və ya müxbir hesabları)11182.461396.620000000000000000000000000000000000416.01338.3811598.471735.01
3. 'Nostro' hesabları 12882.3312882.330000000000000000000000000000000000758.14758.1413640.4813640.48
a) Rezident banklara708.21708.210000000000000000000000000000000000144.5144.5852.71852.71
b) Qeyri-rezident banklara12174.1312174.130000000000000000000000000000000000613.64613.6412787.7712787.77
4. Banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 günədək olanlar)0000000000000000000000000000000000000000
5. Banklar daxil da olmaqla, maliyyə institutlarına depozitlər, cəmi 00003275.640000000000000000000000000000000003275.640
a) Rezident maliyyə institutlarına00003275.640000000000000000000000000000000003275.640
a1) müddəti çatmamış depozitlər00003275.640000000000000000000000000000000003275.640
a2) qaytarılma müddəti bitmiş depozitlər0000000000000000000000000000000000000000
b) Qeyri-rezident maliyyə institutlarına0000000000000000000000000000000000000000
b1) müddəti çatmamış depozitlər0000000000000000000000000000000000000000
b2) qaytarılma müddəti bitmiş depozitlər0000000000000000000000000000000000000000
6. Əks REPO əməliyyatları üzrə0000000000000000000000000000000000000000
7. Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla qiymətli kağızlara investisiyalar002799.650003208.730002999.93000001999.8600000001999.9000002458.22458.2000013151.47028617.752458.2
8. Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla ticarət üçün qiymətli kağızlar0000000000000000000000000000000000000000
9. 4-cü sətir üzrə banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, banklara kreditlər0000000000000000000000000000000000000000
a) cari kreditlər0000000000000000000000000000000000000000
a1) Rezident banklara0000000000000000000000000000000000000000
a2) Qeyri-rezident banklara0000000000000000000000000000000000000000
b) vaxtı keçmiş kreditlər 0000000000000000000000000000000000000000
b1) Rezident banklara0000000000000000000000000000000000000000
b2) Qeyri-rezident banklara0000000000000000000000000000000000000000
10. 4-cü sətir üzrə qısamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, digər maliyyə institutlarına kreditlər00000016.120000013.01000255255000000400030000000000000984.12255
a) cari kreditlər00000016.120000013.01000255255000000400030000000000000984.12255
a1) Rezident 00000016.120000013.01000255255000000400030000000000000984.12255
a2) Qeyri-rezident 0000000000000000000000000000000000000000
b) vaxtı keçmiş kreditlər 0000000000000000000000000000000000000000
b1)Rezident 0000000000000000000000000000000000000000
b2) Qeyri-rezident 0000000000000000000000000000000000000000
11. Müştərilərə verilən kreditlər5.70536.7201623.720.232828.697.581847.16686.521961.54831.223395.420.232706.570.232455.031764.633893.89229.082118.91684.441056.55378.17743.6857.25223.99016088.8899.519150.51825.964801.51426.17017.9804179410657.29109250.4517648.39
a) cari kreditlər5.70536.7201623.720.232828.697.581847.16686.521961.54831.223395.420.232706.570.232455.031764.633893.89229.082118.91684.441056.55378.17743.6857.25223.99016088.8899.519150.51825.964801.51426.17017.98022778.2090234.656991.1
b) vaxtı keçmiş kreditlər00000000000000000000000000000000000019015.810657.2919015.810657.29
12. Amortizasiya çıxılmaqla əsas vəsaitlər (bank işində istifadə olunmayan əsas vəsaitlər daxil olmaqla)0000000000000000000000000000000000006869.7606869.760
13. İcmallaşmamış şirkətlərdə investisiyalar və maliyyə iştirakı 0000000000000000000000000000000000000000
14. Qeyri-maddi aktivlər000000000000000000000000000000000000255.950255.950
15. Digər aktivlər0000000000000000000000000000000000004874.722054.944874.722054.94
16. (çıx) Aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyatlar00000000000000000000000000000000000016060.876578.1616060.876578.16
17. Cəmi aktivlər31205.1218074.033336.3804899.350.236053.547.581847.16686.524961.47831.223408.430.232706.570.234709.892019.633893.89229.082118.91684.441056.55378.173143.5857.25523.99016088.8899.5111608.713284.164801.51426.17017.98052059.187230.6170441.0935008.92