Bank Avrasiya ASC

Milli və xarici valyuta üzrə aktivlərin və öhdəliklərin ödəniş müddətlərinin bölgüsü barədə məlumat - aktivlər

Hesabatlılıq dövrü: 31.12.2022
Yenilənmə tarixi:   24.01.2023
Ani 1-7 8-14 15-30 31-60 61-90 91-120 121-150 151-180 181-210 211-240 241-270 271-300 301-330 331-365 (366) 1-2 il 2-3 il 3-5 il 5 ildən artıq Cəmi
Cəmi XV (manat ekv.) Cəmi XV (manat ekv.) Cəmi XV (manat ekv.) Cəmi XV (manat ekv.) Cəmi XV (manat ekv.) Cəmi XV (manat ekv.) Cəmi XV (manat ekv.) Cəmi XV (manat ekv.) Cəmi XV (manat ekv.) Cəmi XV (manat ekv.) Cəmi XV (manat ekv.) Cəmi XV (manat ekv.) Cəmi XV (manat ekv.) Cəmi XV (manat ekv.) Cəmi XV (manat ekv.) Cəmi XV (manat ekv.) Cəmi XV (manat ekv.) Cəmi XV (manat ekv.) Cəmi XV (manat ekv.) Cəmi o cümlədən, XV ilə (manat ekv.)
1. Nağd vəsaitlər32358.9429702.7800000000000000000000000000000000000032358.9429702.78
2. AMB-na olan tələblər (məcburi ehtiyat fondu və ya müxbir hesabları)10369.703739.3300000000000000000000000000000000003124.992425.1513494.696164.48
3. 'Nostro' hesabları 9533.359533.350000000000000000000000000000000000443.11443.119976.469976.46
a) Rezident banklara1681.351681.3500000000000000000000000000000000004254252106.352106.35
b) Qeyri-rezident banklara7851.997851.99000000000000000000000000000000000018.1118.117870.117870.11
4. Banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 günədək olanlar)0000000000000000000000000000000000000000
5. Banklar daxil da olmaqla, maliyyə institutlarına depozitlər, cəmi 002500025000843.750000000000000000000000000000000002500025000
a) Rezident maliyyə institutlarına0000000000000000000000000000000000000000
a1) müddəti çatmamış depozitlər0000000000000000000000000000000000000000
a2) qaytarılma müddəti bitmiş depozitlər0000000000000000000000000000000000000000
b) Qeyri-rezident maliyyə institutlarına00250002500000000000000000000000000000000000002500025000
b1) müddəti çatmamış depozitlər00250002500000000000000000000000000000000000002500025000
b2) qaytarılma müddəti bitmiş depozitlər0000000000000000000000000000000000000000
6. Əks REPO əməliyyatları üzrə0000000000000000000000000000000000000000
7. Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla qiymətli kağızlara investisiyalar0000885.2701182.48000000000000000000000004458.63011200.397723.66002293.212293.2117952.2210016.86
8. Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla ticarət üçün qiymətli kağızlar0000000000000000000000000000000000000000
9. 4-cü sətir üzrə banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, banklara kreditlər0000000000000000000000000000000000000000
a) cari kreditlər0000000000000000000000000000000000000000
a1) Rezident banklara0000000000000000000000000000000000000000
a2) Qeyri-rezident banklara0000000000000000000000000000000000000000
b) vaxtı keçmiş kreditlər 0000000000000000000000000000000000000000
b1) Rezident banklara0000000000000000000000000000000000000000
b2) Qeyri-rezident banklara0000000000000000000000000000000000000000
10. 4-cü sətir üzrə qısamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, digər maliyyə institutlarına kreditlər000000000000000025525500000000004400042.84000004697.84255
a) cari kreditlər000000000000000025525500000000004400042.84000004697.84255
a1) Rezident 000000000000000025525500000000004400042.84000004697.84255
a2) Qeyri-rezident 0000000000000000000000000000000000000000
b) vaxtı keçmiş kreditlər 0000000000000000000000000000000000000000
b1)Rezident 0000000000000000000000000000000000000000
b2) Qeyri-rezident 0000000000000000000000000000000000000000
11. Müştərilərə verilən kreditlər0.1300.6300.8102.650996.741.241524.272.72678.8403777.4001581.71910.00152.2604414.0601006.17951.532587.89843.754009.1105259.28019619.81290.6119061.072573.764581.13056098.022906.47125352.008480.08
a) cari kreditlər0.1300.6300.8102.650996.741.241524.272.72678.8403777.4001581.71910.00152.2604414.0601006.17951.532587.89843.754009.1105259.28019619.81290.6119061.072573.764581.13038873.840108127.815573.62
b) vaxtı keçmiş kreditlər00000000000000000000000000000000000017224.282906.4717224.282906.47
12. Amortizasiya çıxılmaqla əsas vəsaitlər (bank işində istifadə olunmayan əsas vəsaitlər daxil olmaqla)0000000000000000000000000000000000004299.732906.474299.732906.47
13. İcmallaşmamış şirkətlərdə investisiyalar və maliyyə iştirakı 0000000000000000000000000000000000000000
14. Qeyri-maddi aktivlər000000000000000000000000000000000000267.440267.440
15. Digər aktivlər3543.161181.0200000000000000000000000000000000006032.90212.069576.061393.08
16. (çıx) Aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyatlar00000000000000000000000000000000000018707.112759.8518707.112759.85
17. Cəmi aktivlər55805.2844156.4825000.63250000.8102.650996.741.241524.272.72678.8403777.4001836.711165.00152.2604414.0601006.17951.532587.89843.754009.9109659.28024078.44290.6130304.3010297.414581.13053852.308426.62224268.2791135.37