Bank Avrasiya ASC

Milli və xarici valyuta üzrə aktivlərin və öhdəliklərin ödəniş müddətlərinin bölgüsü barədə məlumat - öhdəliklər və kapital

Hesabatlılıq dövrü: 31.12.2022
Yenilənmə tarixi:   24.01.2023
Ani 1-7 8-14 15-30 31-60 61-90 91-120 121-150 151-180 181-210 211-240 241-270 271-300 301-330 331-365 (366) 1-2 il 2-3 il 3-5 il 5 ildən artıq Cəmi
Cəmi XV (manat ekv.) Cəmi XV (manat ekv.) Cəmi XV (manat ekv.) Cəmi XV (manat ekv.) Cəmi XV (manat ekv.) Cəmi XV (manat ekv.) Cəmi XV (manat ekv.) Cəmi XV (manat ekv.) Cəmi XV (manat ekv.) Cəmi XV (manat ekv.) Cəmi XV (manat ekv.) Cəmi XV (manat ekv.) Cəmi XV (manat ekv.) Cəmi XV (manat ekv.) Cəmi XV (manat ekv.) Cəmi XV (manat ekv.) Cəmi XV (manat ekv.) Cəmi XV (manat ekv.) Cəmi XV (manat ekv.) Cəmi o cümlədən, XV ilə (manat ekv.)
1.Depozitlər64967.4944978.162.352.358585196.17193.673117.413084.41974.97892.971443.041438.04457.69347.441033.761023.76441.75250.75332.29290.17429.84348.84290.18239.68547.68487.05362.52109.625017.263738.3900000079699.3957510.29
a) fiziki şəxslərin tələbli depozitlər52339.3842484.5000000000000000000000000000000000000052339.3842484.50
b) hüquqi şəxslərin tələbli depozitləri (bütün cari (qeyri-bank maliyyə institutlarının cari hesabları da daxil olmaqla) və çek hesabları daxil olmaqla)12628.112493.6600000000000000000000000000000000000.38012628.112493.66
c) qaytarılma vaxtı bitməmiş fiziki şəxslərin müddətli depozitlər 002.352.358585196.17193.673117.413084.41974.97892.971443.041438.04457.69347.441033.761023.76441.75250.75332.29290.17429.84348.84290.18239.68547.68487.05362.52109.625017.263738.3900000014731.9012532.14
d) qaytarılma vaxtı bitməmiş hüquqi şəxslərin müddətli depozitlər 0000000000000000000000000000000000000000
e) qaytarılma müddəti bitmiş fiziki şəxslərin müddətli depozitlər 0000000000000000000000000000000000000000
f) qaytarılma müddəti bitmiş hüquqi şəxslərin müddətli depozitlər 0000000000000000000000000000000000000000
2. AMB-nın kreditləri0000000000000000000000000000000000000000
3. 'Loro' hesabları (bankların müxbir hesabları)0000000000000000000000000000000000000000
a) Rezident bankların0000000000000000000000000000000000000000
b) Qeyri-rezident bankların0000000000000000000000000000000000000000
4. REPO əməliyyatları üzrə0000000000000000000000000000000000000000
5. Banklararası bazarın qazanılmış qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 günədək olanlar)0000000000000000000000000000000000000000
6. Bankların və digər maliyyə institutların depozitləri002100000000000000255255000000000000000000000021255255
a) Rezident maliyyə institutları002100000000000000255255000000000000000000000021255255
b) Qeyri-rezident maliyyə institutları0000000000000000000000000000000000000000
7. Banklardan alınmış kreditlər (7 gündən artıq müddətli olanlar)0000000000000000000000000000000000000000
a) Rezident banklar0000000000000000000000000000000000000000
b) Qeyri-rezident banklar0000000000000000000000000000000000000000
8. Beynəlxalq təşkilatlar daxil olmaqla, digər maliyyə institutlarından alınmış kreditlər000000002.7200000002.020002.4900000000033.96069.870244.72047681.85048037.620
9. Mərkəzi idarəetmə orqanlarının kreditləri və depozitləri0000000000000000000000000000000000000000
10. Bələdiyyələrin kreditləri və depozitləri0000000000000000000000000000000000000000
11. Öz ehtiyatları üçün bank tərəfindən alınmış ipoteka kreditləri 0000000000000000000000000000000000000000
12. Ödəmə müddətli imtiyazlı səhmlər daxil olmaqla, bank tərəfindən buraxılmış subordinasiyalı borc və sair bu qəbildən olan borc öhdəlikləri0000000000000000000000000000000000000000
13. Digər passivlər 269.8396.990000401.4896.990000000000000000000000000000798.02153.821469.32347.80
14. Kapital00000000000000000000000000000000000073806.95073806.950
15. Cəmi passivlər (öhdəliklər üstəgəl kapital)65237.3245075.1521002.352.3585.0085.00597.64290.653120.133084.41974.97892.971443.041438.04712.69602.441035.771023.76441.75250.75334.78290.17429.84348.84290.18239.68547.68487.05362.52109.625051.223738.3969.870244.720122286.81153.82224268.2758113.09
16. Hər bir dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği (sətir 17, cədvəl A13-A çıxılsın sətir 15, cədvəl A13-B)-9432.04-918.663998.2824997.65-84.19-85-594.99-290.65-2123.39-3083.17549.30-890.25-764.20-1438.043064.71-602.44800.94141.25-289.49-250.754079.29-290.17576.33602.692297.71604.073461.43-487.059296.76-109.6219027.22-3447.7830234.4310297.414336.400-68434.518272.80033022.28