Bank Avrasiya ASC

Kreditlərin, həmçinin vaxtı keçmiş kreditlərin portfeldə payı və onun iqtisadi sektorlar üzrə göstəriciləri

Hesabatlılıq dövrü: 30.09.2019
Yenilənmə tarixi:   22.11.2019
cəmi (min manatla)Vaxtı keçmiş kreditlər (min manatla)Vaxtı keçmiş kreditlərin portfeldə payı (faizlə)
Cəmi kredit portfeli91136.1716172.5317.75
1.Sənaye 17616.571195.051.31
1.1.1 Mədən çıxarma sənayesi000
1.1.2 Emal sənayesi, cəmi17616.571195.051.31
1.1.3 Elektrik enerjisi və Qazın istehsalı 000
1.1.4 Sənayenin digər sahələri000
2. Kənd təsərrüfatı10295.705992.246.58
3. Tikinti sahəsi2255.86525.040.58
4. Nəqliyyat, cəmi57.6157.610.06
5. İnformasiya və Rabitə000
6. Ticarət müəssisələrinə kredit, cəmi24323.946215.386.82
7. Digər qeyri-istehsal və xidmət sahələri 5244.0500
8. Mərkəzi idarəetmə orqanları və bələdiyyələr000
9. İctimai Təşkilatlara000
10. Şəxsi, ailəvi və sair məqsədlər üçün fiziki şəxslərə kreditlər, cəmi30245.052187.212.40
a) Yaşayış sahəsinin alınmasına25097.49295.440.32
a1) o cümlədən, daşınmaz əmlakla təmin olunmuş 25097.49295.440.32
b) Yaşayış sahəsinin tikintisi və təmirinə854.50180.370.20
b1) o cümlədən, daşınmaz əmlakla təmin olunmuş 852.09179.750.20
c) Avtomobil alınmasına307.68276.900.30
d) Məişət avadanlıqlarının alınmasına83.790.250
e) Kredit kartları368.4532.720.04
f) Digər3533.141401.531.54
11. Digər Kreditlər1097.4000