Bank Avrasiya ASC

Kreditlərin təsnifləşdirilməsi haqqında məlumatlar

Hesabatlılıq dövrü: 30.09.2019
Yenilənmə tarixi:   22.11.2019
MəbləğCəmi kredit portfelində xüsusi çəkisiYaradılmış adi ehtiyatYaradılmış adi ehtiyatın kredit portfelində payı (faizlə)Yaradılmış məqsədli ehtiyatYaradılmış məqsədli ehtiyatın kredit portfelində payı (faizlə)
1. Cəmi kredit portfeli, o cümlədən91136.171150.031% 11650.6813%
1.1.Standart kreditlər67305.0774% 1150.031%
1.1.1. Qənaətbəxş kreditlər32076.4435% 320.760%
1.1.2. Nəzarət altında olan kreditlər35228.6339% 829.261%
1.2. Qeyri-standart kreditlər22719.3925% 11650.6813%
Qeyri-qənaətbəxş10064.89112516.223%
Təhlükəli5120.056% 2560.023%
Ümidsiz7534.458% 6574.447%
1.3. Ehtiyat yaradılmayan kreditlər1111.721%