Bank Avrasiya ASC

Kreditlərin təsnifləşdirilməsi haqqında məlumatlar

Hesabatlılıq dövrü: 31.12.2019
Yenilənmə tarixi:   29.01.2020
MəbləğCəmi kredit portfelində xüsusi çəkisiYaradılmış adi ehtiyatYaradılmış adi ehtiyatın kredit portfelində payı (faizlə)Yaradılmış məqsədli ehtiyatYaradılmış məqsədli ehtiyatın kredit portfelində payı (faizlə)
1. Cəmi kredit portfeli, o cümlədən109250.451222.231% 11975.8311%
1.1.Standart kreditlər85744.3178% 1222.231%
1.1.1. Qənaətbəxş kreditlər59212.7254% 592.131%
1.1.2. Nəzarət altında olan kreditlər26531.5924% 630.11%
1.2. Qeyri-standart kreditlər22434.8321% 11975.8311%
Qeyri-qənaətbəxş9669.2992417.322%
Təhlükəli5252.355% 2626.182%
Ümidsiz7513.197% 6932.336%
1.3. Ehtiyat yaradılmayan kreditlər1071.311%