Bank Avrasiya ASC

Kreditlərin təsnifləşdirilməsi haqqında məlumatlar

Hesabatlılıq dövrü: 31.03.2020
Yenilənmə tarixi:   17.04.2020
MəbləğCəmi kredit portfelində xüsusi çəkisiYaradılmış adi ehtiyatYaradılmış adi ehtiyatın kredit portfelində payı (faizlə)Yaradılmış məqsədli ehtiyatYaradılmış məqsədli ehtiyatın kredit portfelində payı (faizlə)
1. Cəmi kredit portfeli, o cümlədən108336.151236.591% 12989.4712%
1.1.Standart kreditlər85283.2779% 1236.591%
1.1.1. Qənaətbəxş kreditlər55357.1951% 553.571%
1.1.2. Nəzarət altında olan kreditlər29926.0728% 683.021%
1.2. Qeyri-standart kreditlər22017.2920% 12989.4712%
Qeyri-qənaətbəxş10579.01102644.752%
Təhlükəli82.520% 41.260%
Ümidsiz11355.7610% 10303.4510%
1.3. Ehtiyat yaradılmayan kreditlər1035.591%