Bank Avrasiya ASC

Kreditlərin təsnifləşdirilməsi haqqında məlumatlar

Hesabatlılıq dövrü: 30.06.2020
Yenilənmə tarixi:   27.07.2020
MəbləğCəmi kredit portfelində xüsusi çəkisiYaradılmış adi ehtiyatYaradılmış adi ehtiyatın kredit portfelində payı (faizlə)Yaradılmış məqsədli ehtiyatYaradılmış məqsədli ehtiyatın kredit portfelində payı (faizlə)
1. Cəmi kredit portfeli, o cümlədən107215.85956.481% 15851.8715%
1.1.Standart kreditlər72034.0567% 956.481%
1.1.1. Qənaətbəxş kreditlər52149.2249% 521.490%
1.1.2. Nəzarət altında olan kreditlər19884.8319% 434.990%
1.2. Qeyri-standart kreditlər33333.731% 15851.8715%
Qeyri-qənaətbəxş21828.69205457.175%
Təhlükəli89.290% 44.650%
Ümidsiz11415.7111% 10350.0510%
1.3. Ehtiyat yaradılmayan kreditlər1848.12%