Bank Avrasiya ASC

Kreditlərin təsnifləşdirilməsi haqqında məlumatlar

Hesabatlılıq dövrü: 31.12.2020
Yenilənmə tarixi:   26.01.2021
MəbləğCəmi kredit portfelində xüsusi çəkisiYaradılmış adi ehtiyatYaradılmış adi ehtiyatın kredit portfelində payı (faizlə)Yaradılmış məqsədli ehtiyatYaradılmış məqsədli ehtiyatın kredit portfelində payı (faizlə)
1. Cəmi kredit portfeli, o cümlədən112616.331403.111% 14626.8113%
1.1.Standart kreditlər87028.3777% 1403.111%
1.1.1. Qənaətbəxş kreditlər53435.8247% 534.360%
1.1.2. Nəzarət altında olan kreditlər33592.5530% 868.751%
1.2. Qeyri-standart kreditlər24138.1721% 14626.8113%
Qeyri-qənaətbəxş8236.172059.032%
Təhlükəli4447.724% 2223.862%
Ümidsiz11454.3510% 10343.929%
1.3. Ehtiyat yaradılmayan kreditlər1449.791%