Bank Avrasiya ASC

Kreditlərin təsnifləşdirilməsi haqqında məlumatlar

Hesabatlılıq dövrü: 31.12.2021
Yenilənmə tarixi:   26.01.2022
MəbləğCəmi kredit portfelində xüsusi çəkisiYaradılmış adi ehtiyatYaradılmış adi ehtiyatın kredit portfelində payı (faizlə)Yaradılmış məqsədli ehtiyatYaradılmış məqsədli ehtiyatın kredit portfelində payı (faizlə)
1. Cəmi kredit portfeli, o cümlədən114221.161114.5028831% 18783.5821716%
1.1.Standart kreditlər85365.4475% 1114.5028831%
1.1.1. Qənaətbəxş kreditlər64694.6057% 655.38407521%
1.1.2. Nəzarət altında olan kreditlər20670.8418% 459.11880770%
1.2. Qeyri-standart kreditlər28642.7225% 18783.5816%
Qeyri-qənaətbəxş5996.1151499.031%
Təhlükəli2490.702% 1245.351%
Ümidsiz20155.9118% 16039.2014%
1.3. Ehtiyat yaradılmayan kreditlər213.000%