Bank Avrasiya ASC

Kreditlərin təsnifləşdirilməsi haqqında məlumatlar

Hesabatlılıq dövrü: 31.12.2022
Yenilənmə tarixi:   24.01.2023
MəbləğCəmi kredit portfelində xüsusi çəkisiYaradılmış adi ehtiyatYaradılmış adi ehtiyatın kredit portfelində payı (faizlə)Yaradılmış məqsədli ehtiyatYaradılmış məqsədli ehtiyatın kredit portfelində payı (faizlə)
1. Cəmi kredit portfeli, o cümlədən1253521315.671% 15415.2012%
1.1.Standart kreditlər97673.1878% 1315.671%
1.1.1. Qənaətbəxş kreditlər75626.0460% 756.261%
1.1.2. Nəzarət altında olan kreditlər22047.1418% 559.410%
1.2. Qeyri-standart kreditlər26396.7421% 15415.2012%
Qeyri-qənaətbəxş4846.7541211.691%
Təhlükəli6115.415% 3055.192%
Ümidsiz15434.5812% 11148.329%
1.3. Ehtiyat yaradılmayan kreditlər1282.081%