Bank Avrasiya ASC

Balansdankənar öhdəliklərin ayrı ayrı növləri barədə - Maddələr

Hesabatlılıq dövrü: 31.03.2020
Yenilənmə tarixi:   17.04.2020
MADDƏLƏRCəmiXarici valyutada (2-ci sütundan)
1. Alınmış qarantiyalar və bu qəbildən olan maddələr00
a) Qarantiyalar00
b) Bu qəbildən olan digər maddələr00
2. İxrac akkreditivləri00
3. Silinmiş aktivlər8886.261084.38
a) Balansdan silinmiş ümidsiz kreditlərin əsas məbləği2859.09179.01
b) Balansdan silinmiş ümidsiz kreditlərin faiz borcları2576.1905.36
c) Balansdan silinmiş digər ümidsiz aktivlərin əsas məbləği 3451.070
d) Balansdan silinmiş digər ümidsiz aktivlərin faiz borcları00
4. Ayrılmış kredit xətləri və kreditlər üzrə şərti tələblər00
5. Digər şərti tələblər (memorandum hesabları nəzərə alınmır)00