Bank Avrasiya ASC

Balansdankənar öhdəliklərin ayrı ayrı növləri barədə

Hesabatlılıq dövrü: 30.06.2020
Yenilənmə tarixi:   27.07.2020
ÖHDƏLİKLƏRCəmiXarici valyutada (2-ci sütundan)
1. Kredit alətləri, cəmi10827.9410827.943842.2
a) Kredit öhdəlikləri00
b) İstifadə olunmamış kredit xətləri10827.943842.2
c) Qiymətli kağızlar və xarici valyuta istisna olmaqla, aktivlərin alınması üzrə öhdəliklər00
d) Digər öhdəliklər00
2. Qarantiyalar və bu qəbildən olan öhdəliklər, cəmi11594.361189.59
a) Qarantiyalar11594.361189.59
b) Bu qəbildən olan digər öhdəliklər00
3. Akkreditivlər, cəmi00
a) 'Standby' akkreditivlər00
b) Sənədli akkreditivlər00
4. Xarici valyuta müqavilələri üzrə təəhhüdlər, cəmi00
a) Spot müqavilələri əsasında 00
a1) alqı00
a2) satqı00
5. Törəmə maliyyə alətləri üzrə təəhhüdlər00
a) Forvard və fyuçers müqavilələri əsasında 00
a1) alqı00
a2) satqı00
b) Svop müqavilələri əsasında00
b1) alqı00
b2) satqı00
c) Opsion müqavilələri əsasında00
c1) alqı00
c2) satqı00
d) Digər törəmə maliyyə alətləri əsasında00
d1) alqı00
d2) satqı00
6. Qiymətli kağızlar alınması/satılması üzrə təəhhüdlər00
a) alqı00
b) satqı00
7. Digər maliyyə alətlərinin və ya əmtəələrin alınması/satılması üzrə təəhhüdlər00
a) alqı00
b) satqı00
8. Digər balansdankənar öhdəliklər00