Bank Avrasiya ASC

Kapital strukturunda dəyişikliklər haqqında hesabat

Hesabatlılıq dövrü: 30.09.2021
Yenilənmə tarixi:   22.10.2021
min manatla
11. I dərəcəli kapital (Əsas kapital) (Məcmu kapitalın 50 faizdən az olmamalıdır)66442.99
1.1 adi səhmlər (tam ödənilmiş paylar) 50000
1.2 qeyri-kumulyativ müddətsiz imtiyazlı səhmlər 0
1.3 səhmlərin emissiyasından əmələ gələn əlavə vəsait 0
1.4 bölüşdürülməmiş xalis mənfəət (zərər), cəmi 16442.99
1.4.1 əvvəlki illərin mənfəəti (zərəri) 19241.12
1.4.2 (çıx) cari ilin zərəri 2798.13
1.4.3 kapital ehtiyatları (fondları) 0
1.5 digər 0
2I dərəcəli kapitaldan tutulmalar316.31
3Tutulmalardan sonra I dərəcəli kapitalı (1 - 2)66126.68
4II dərəcəli kapital 1316.22
5Məcmu kapital (3+4)67442.90
6Məcmu kapitaldan tutulmalar :0
7Tutulmalardan sonra məcmu kapital (5-6)67442.90
8Risk dərəcəsi üzrə ölçülmuş yekun aktivlər113635.76
faizlə
9I dərəcəli kapitalın adekvatlıq əmsalı (3:8) x 100 58.19
10Məcmu kapitalın adekvatlıq əmsalı (7:8) x 10059.35