Bank Avrasiya ASC

Kapital strukturunda dəyişikliklər haqqında hesabat

Hesabatlılıq dövrü: 30.06.2022
Yenilənmə tarixi:   15.07.2022
min manatla
11. I dərəcəli kapital (Əsas kapital) (Məcmu kapitalın 50 faizdən az olmamalıdır)70033.71
1.1 adi səhmlər (tam ödənilmiş paylar) 50000
1.2 qeyri-kumulyativ müddətsiz imtiyazlı səhmlər 0
1.3 səhmlərin emissiyasından əmələ gələn əlavə vəsait 0
1.4 bölüşdürülməmiş xalis mənfəət (zərər), cəmi 20033.72
1.4.1 əvvəlki illərin mənfəəti (zərəri) 20033.72
1.4.2 (çıx) cari ilin zərəri 0
1.4.3 kapital ehtiyatları (fondları) 0
1.5 digər 0
2I dərəcəli kapitaldan tutulmalar462.38
3Tutulmalardan sonra I dərəcəli kapitalı (1 - 2)69571.33
4II dərəcəli kapital 1625.75
5Məcmu kapital (3+4)71197.08
6Məcmu kapitaldan tutulmalar :0
7Tutulmalardan sonra məcmu kapital (5-6)71197.08
8Risk dərəcəsi üzrə ölçülmuş yekun aktivlər129242.11
faizlə
9I dərəcəli kapitalın adekvatlıq əmsalı (3:8) x 100 53.83
10Məcmu kapitalın adekvatlıq əmsalı (7:8) x 10055.09