Bank Avrasiya ASC

Kapital strukturunda dəyişikliklər haqqında hesabat

Hesabatlılıq dövrü: 30.09.2022
Yenilənmə tarixi:   21.10.2022
min manatla
11. I dərəcəli kapital (Əsas kapital) (Məcmu kapitalın 50 faizdən az olmamalıdır)70033.72
1.1 adi səhmlər (tam ödənilmiş paylar) 50000
1.2 qeyri-kumulyativ müddətsiz imtiyazlı səhmlər 0
1.3 səhmlərin emissiyasından əmələ gələn əlavə vəsait 0
1.4 bölüşdürülməmiş xalis mənfəət (zərər), cəmi 20033.72
1.4.1 əvvəlki illərin mənfəəti (zərəri) 20033.72
1.4.2 (çıx) cari ilin zərəri 0
1.4.3 kapital ehtiyatları (fondları) 0
1.5 digər 0
2I dərəcəli kapitaldan tutulmalar445.04
3Tutulmalardan sonra I dərəcəli kapitalı (1 - 2)69588.67
4II dərəcəli kapital 2756.02
5Məcmu kapital (3+4)72344.69
6Məcmu kapitaldan tutulmalar :0
7Tutulmalardan sonra məcmu kapital (5-6)72344.69
8Risk dərəcəsi üzrə ölçülmuş yekun aktivlər141678.49
faizlə
9I dərəcəli kapitalın adekvatlıq əmsalı (3:8) x 100 49.12
10Məcmu kapitalın adekvatlıq əmsalı (7:8) x 10051.06