Bank Avrasiya ASC

Kapital strukturunda dəyişikliklər haqqında hesabat

Hesabatlılıq dövrü: 30.06.2023
Yenilənmə tarixi:   25.07.2023
min manatla
11. I dərəcəli kapital (Əsas kapital) (Məcmu kapitalın 50 faizdən az olmamalıdır)71849.05
1.1 adi səhmlər (tam ödənilmiş paylar) 50000
1.2 qeyri-kumulyativ müddətsiz imtiyazlı səhmlər 0
1.3 səhmlərin emissiyasından əmələ gələn əlavə vəsait 0
1.4 bölüşdürülməmiş xalis mənfəət (zərər), cəmi 21849.05
1.4.1 əvvəlki illərin mənfəəti (zərəri) 21849.05
1.4.2 (çıx) cari ilin zərəri 0
1.4.3 kapital ehtiyatları (fondları) 0
1.5 digər 0
2I dərəcəli kapitaldan tutulmalar698.24
3Tutulmalardan sonra I dərəcəli kapitalı (1 - 2)71150.81
4II dərəcəli kapital 4176.27
5Məcmu kapital (3+4)75327.09
6Məcmu kapitaldan tutulmalar :0
7Tutulmalardan sonra məcmu kapital (5-6)75327.09
8Risk dərəcəsi üzrə ölçülmuş yekun aktivlər163417.41
faizlə
9I dərəcəli kapitalın adekvatlıq əmsalı (3:8) x 100 43.54
10Məcmu kapitalın adekvatlıq əmsalı (7:8) x 10046.09