Bank Avrasiya ASC

Kapital strukturunda dəyişikliklər haqqında hesabat

Hesabatlılıq dövrü: 31.03.2020
Yenilənmə tarixi:   17.04.2020
min manatla
11. I dərəcəli kapital (Əsas kapital) (Məcmu kapitalın 50 faizdən az olmamalıdır)68015.04
1.1 adi səhmlər (tam ödənilmiş paylar) 50000
1.2 qeyri-kumulyativ müddətsiz imtiyazlı səhmlər 0
1.3 səhmlərin emissiyasından əmələ gələn əlavə vəsait 0
1.4 bölüşdürülməmiş xalis mənfəət (zərər), cəmi 18015.04
1.4.1 əvvəlki illərin mənfəəti (zərəri) 18015.04
1.4.2 (çıx) cari ilin zərəri 0
1.4.3 kapital ehtiyatları (fondları) 0
1.5 digər 0
2I dərəcəli kapitaldan tutulmalar273.17
3Tutulmalardan sonra I dərəcəli kapitalı (1 - 2)67741.86
4II dərəcəli kapital 1453.05
5Məcmu kapital (3+4)69194.91
6Məcmu kapitaldan tutulmalar :0
7Tutulmalardan sonra məcmu kapital (5-6)69194.91
8Risk dərəcəsi üzrə ölçülmuş yekun aktivlər104629.54
faizlə
9I dərəcəli kapitalın adekvatlıq əmsalı (3:8) x 100 64.74
10Məcmu kapitalın adekvatlıq əmsalı (7:8) x 10066.13