Bank Avrasiya ASC

Kapital strukturunda dəyişikliklər haqqında hesabat

Hesabatlılıq dövrü: 30.06.2020
Yenilənmə tarixi:   27.07.2020
min manatla
11. I dərəcəli kapital (Əsas kapital) (Məcmu kapitalın 50 faizdən az olmamalıdır)68015.04
1.1 adi səhmlər (tam ödənilmiş paylar) 50000
1.2 qeyri-kumulyativ müddətsiz imtiyazlı səhmlər 0
1.3 səhmlərin emissiyasından əmələ gələn əlavə vəsait 0
1.4 bölüşdürülməmiş xalis mənfəət (zərər), cəmi 16437.04
1.4.1 əvvəlki illərin mənfəəti (zərəri) 18015.04
1.4.2 (çıx) cari ilin zərəri 1578
1.4.3 kapital ehtiyatları (fondları) 0
1.5 digər 0
2I dərəcəli kapitaldan tutulmalar289.69
3Tutulmalardan sonra I dərəcəli kapitalı (1 - 2)66147.35
4II dərəcəli kapital 1147.23
5Məcmu kapital (3+4)67294.58
6Məcmu kapitaldan tutulmalar :0
7Tutulmalardan sonra məcmu kapital (5-6)67294.58
8Risk dərəcəsi üzrə ölçülmuş yekun aktivlər91778.79
faizlə
9I dərəcəli kapitalın adekvatlıq əmsalı (3:8) x 100 72.07
10Məcmu kapitalın adekvatlıq əmsalı (7:8) x 10073.32