Bank Avrasiya ASC

Kapital strukturunda dəyişikliklər haqqında hesabat

Hesabatlılıq dövrü: 30.09.2020
Yenilənmə tarixi:   27.10.2020
min manatla
11. I dərəcəli kapital (Əsas kapital) (Məcmu kapitalın 50 faizdən az olmamalıdır)68015.04
1.1 adi səhmlər (tam ödənilmiş paylar) 50000
1.2 qeyri-kumulyativ müddətsiz imtiyazlı səhmlər 0
1.3 səhmlərin emissiyasından əmələ gələn əlavə vəsait 0
1.4 bölüşdürülməmiş xalis mənfəət (zərər), cəmi 18015.04
1.4.1 əvvəlki illərin mənfəəti (zərəri) 18015.04
1.4.2 (çıx) cari ilin zərəri 0
1.4.3 kapital ehtiyatları (fondları) 0
1.5 digər 0
2I dərəcəli kapitaldan tutulmalar279.88
3Tutulmalardan sonra I dərəcəli kapitalı (1 - 2)67735.16
4II dərəcəli kapital 1447.06
5Məcmu kapital (3+4)69182.22
6Məcmu kapitaldan tutulmalar :0
7Tutulmalardan sonra məcmu kapital (5-6)69182.22
8Risk dərəcəsi üzrə ölçülmuş yekun aktivlər100119.2
faizlə
9I dərəcəli kapitalın adekvatlıq əmsalı (3:8) x 100 67.65
10Məcmu kapitalın adekvatlıq əmsalı (7:8) x 10069.1