Bank Avrasiya ASC

Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat

Hesabatlılıq dövrü: 30.09.2019
Yenilənmə tarixi:   19.11.2019
Hesabat dövrü Ötən ilin sonu
1Aktivlər:164387.12164765.28
1.1 Nağd pul vəsaitləri və ekvivalentləri, o cümlədən bloklaşdırılmış nağd vəsait2895431851.62
1.2 Ticarət və investisiya qiymətli kağızları39247.235801.84
1.3 Banklar və digər maliyyə institutlarındakı depozitlər7476.9312280.01
1.4 Banklar və digər maliyyə institutlarına verilən kreditlər1097.41891.9
1.5 Müştərilərə verilmiş kreditlər90038.7792547.26
1.5.1 a) istehlak kreditləri5147.563482.57
1.5.2 b) biznes kreditləri59793.7269433.76
1.5.3 c) daşınmaz əmlak kreditləri25097.4919630.93
1.5.4 d) digər kreditlər00
1.5.5 Mümkün zərərlər üçün yaradılan məqsədli ehtiyat11650.6816994.71
1.5.6 Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)78388.0975552.54
1.6 Əmlak və avadanlıqlar6167.754497.45
1.7 Qeyri-maddi aktivlər265.5247.94
1.8 Təxirə salınmış vergi aktivləri37.2523.81
1.9 Balansdankənar aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyat13.6331.97
1.10 Digər aktivlər2766.632650.13
2Öhdəliklər:94287.32103256.98
2.1 Depozitlər46888.4653696.76
2.1.1 a) fiziki şəxslərin depozitləri37974.8448435.17
2.1.2 b) hüquqi şəxslərin depozitləri8913.625261.58
2.2 Mərkəzi bank və dövlət fondları qarşısında öhdəliklər00
2.3 Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutları qarşısında öhdəliklər46473.0347863.49
2.4 Borc qiymətli kağızları00
2.5 Cari vergi öhdəlikləri40.8256.09
2.6 Təxirə salınmış vergi öhdəliyi00
2.7 Subordinasiya borc öhdəlikləri00
2.8 Digər öhdəliklər885.021640.65
3Kapital:70099.7961508.29
3.1 Səhmdar kapitalı5000050000
3.2 Səhmin qiymətinin dəyişməsindən gəlir (zərər)00
3.3 Bölüşdürülməmiş mənfəət18583.9410150.63
3.4 Ümumi ehtiyatlar:1515.861357.67
3.4.1 a) kreditlər, lizinqlər və digər tələblər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün adi ehtiyatlar1289.951148.87
3.4.2 b) əsas vəsaitlərin qiymətləndirilməsindən adi ehtiyatlar00
3.4.3 c) digər ümumi ehtiyatlar225.91208.8
4Cəmi öhdəliklər və kapital164387.12164765.28