Bank Avrasiya ASC

Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat

Hesabatlılıq dövrü: 31.12.2019
Yenilənmə tarixi:   29.01.2020
Hesabat dövrü Ötən ilin sonu
1Aktivlər:170438.35167637.08
1.1 Nağd pul vəsaitləri və ekvivalentləri, o cümlədən bloklaşdırılmış nağd vəsait32353.1125796.85
1.2 Ticarət və investisiya qiymətli kağızları28617.7534157.76
1.3 Banklar və digər maliyyə institutlarındakı depozitlər3275.6415398.47
1.4 Banklar və digər maliyyə institutlarına verilən kreditlər984.121167.77
1.5 Müştərilərə verilmiş kreditlər109250.4599005.91
1.5.1 a) istehlak kreditləri3470.655056.94
1.5.2 b) biznes kreditləri63130.8571113.43
1.5.3 c) daşınmaz əmlak kreditləri42648.9422835.54
1.5.4 d) digər kreditlər00
1.5.5 Mümkün zərərlər üçün yaradılan məqsədli ehtiyat11975.8314328.15
1.5.6 Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)97274.6284677.75
1.6 Əmlak və avadanlıqlar5814.224371.27
1.7 Qeyri-maddi aktivlər255.95281.22
1.8 Təxirə salınmış vergi aktivləri25.510
1.9 Balansdankənar aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyat34.6223.76
1.10 Digər aktivlər1872.051809.75
2Öhdəliklər:100721.38103422.85
2.1 Depozitlər53821.5154454.8
2.1.1 a) fiziki şəxslərin depozitləri38984.4545551.37
2.1.2 b) hüquqi şəxslərin depozitləri14837.068903.43
2.2 Mərkəzi bank və dövlət fondları qarşısında öhdəliklər00
2.3 Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutları qarşısında öhdəliklər45789.3647955.49
2.4 Borc qiymətli kağızları00
2.5 Cari vergi öhdəlikləri282.25118.79
2.6 Təxirə salınmış vergi öhdəliyi00
2.7 Subordinasiya borc öhdəlikləri00
2.8 Digər öhdəliklər828.26893.76
3Kapital:69716.9764214.23
3.1 Səhmdar kapitalı5000050000
3.2 Səhmin qiymətinin dəyişməsindən gəlir (zərər)00
3.3 Bölüşdürülməmiş mənfəət18015.0412658.26
3.4 Ümumi ehtiyatlar:1701.931555.97
3.4.1 a) kreditlər, lizinqlər və digər tələblər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün adi ehtiyatlar1416.811275.37
3.4.2 b) əsas vəsaitlərin qiymətləndirilməsindən adi ehtiyatlar00
3.4.3 c) digər ümumi ehtiyatlar285.12280.6
4Cəmi öhdəliklər və kapital170438.35167637.08