Bank Avrasiya ASC

Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat

Hesabatlılıq dövrü: 31.03.2022
Yenilənmə tarixi:   22.04.2022
Hesabat dövrü Ötən ilin sonu
1Aktivlər:176752.92167444.39
1.1 Nağd pul vəsaitləri və ekvivalentləri, o cümlədən bloklaşdırılmış nağd vəsait41551.5241717.38
1.2 Ticarət və investisiya qiymətli kağızları23586.5416835.78
1.3 Banklar və digər maliyyə institutlarındakı depozitlər00
1.4 Banklar və digər maliyyə institutlarına verilən kreditlər4655.004655.00
1.5 Müştərilərə verilmiş kreditlər116835.18114221.16
1.5.1 a) istehlak kreditləri3948.733921.87
1.5.2 b) biznes kreditləri73189.5171454.07
1.5.3 c) daşınmaz əmlak kreditləri39696.9438845.22
1.5.4 d) digər kreditlər00
1.5.5 Mümkün zərərlər üçün yaradılan məqsədli ehtiyat19231.9718783.58
1.5.6 Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)97603.2195437.58
1.6 Əmlak və avadanlıqlar2942.042868.74
1.7 Qeyri-maddi aktivlər319.08336.08
1.8 Təxirə salınmış vergi aktivləri0
1.9 Balansdankənar aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyat226.82192.30
1.10 Digər aktivlər6322.355786.14
2Öhdəliklər:104199.5095700.89
2.1 Depozitlər58895.7950068.52
2.1.1 a) fiziki şəxslərin depozitləri53594.2743656.38
2.1.2 b) hüquqi şəxslərin depozitləri5301.526412.14
2.2 Mərkəzi bank və dövlət fondları qarşısında öhdəliklər00
2.3 Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutları qarşısında öhdəliklər44431.5244721.13
2.4 Borc qiymətli kağızları00
2.5 Cari vergi öhdəlikləri50.1652.73
2.6 Təxirə salınmış vergi öhdəliyi00
2.7 Subordinasiya borc öhdəlikləri00
2.8 Digər öhdəliklər822.03858.51
3Kapital:72553.4271743.50
3.1 Səhmdar kapitalı5000050000
3.2 Səhmin qiymətinin dəyişməsindən gəlir (zərər)00
3.3 Bölüşdürülməmiş mənfəət20797.1920033.71
3.4 Ümumi ehtiyatlar:1756.231709.79
3.4.1 a) kreditlər, lizinqlər və digər tələblər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün adi ehtiyatlar1523.641449.27
3.4.2 b) əsas vəsaitlərin qiymətləndirilməsindən adi ehtiyatlar00
3.4.3 c) digər ümumi ehtiyatlar232.58260.52
4Cəmi öhdəliklər və kapital176752.92167444.39