Bank Avrasiya ASC

Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat

Hesabatlılıq dövrü: 30.06.2022
Yenilənmə tarixi:   15.07.2022
Hesabat dövrü Ötən ilin sonu
1Aktivlər:182687.99167444.39
1.1 Nağd pul vəsaitləri və ekvivalentləri, o cümlədən bloklaşdırılmış nağd vəsait50525.8041717.38
1.2 Ticarət və investisiya qiymətli kağızları22139.2316835.78
1.3 Banklar və digər maliyyə institutlarındakı depozitlər00
1.4 Banklar və digər maliyyə institutlarına verilən kreditlər4655.004655.00
1.5 Müştərilərə verilmiş kreditlər114261.54114221.16
1.5.1 a) istehlak kreditləri4928.673921.87
1.5.2 b) biznes kreditləri67433.6971454.07
1.5.3 c) daşınmaz əmlak kreditləri41899.1838845.22
1.5.4 d) digər kreditlər00
1.5.5 Mümkün zərərlər üçün yaradılan məqsədli ehtiyat20641.7218783.58
1.5.6 Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)93619.8295437.58
1.6 Əmlak və avadanlıqlar2843.132868.74
1.7 Qeyri-maddi aktivlər301.89336.08
1.8 Təxirə salınmış vergi aktivləri160.490
1.9 Balansdankənar aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyat208.04192.30
1.10 Digər aktivlər8650.675786.14
2Öhdəliklər:110707.7095700.89
2.1 Depozitlər61294.5650068.52
2.1.1 a) fiziki şəxslərin depozitləri56368.8743656.38
2.1.2 b) hüquqi şəxslərin depozitləri4925.696412.14
2.2 Mərkəzi bank və dövlət fondları qarşısında öhdəliklər00
2.3 Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutları qarşısında öhdəliklər46244.4144721.13
2.4 Borc qiymətli kağızları00
2.5 Cari vergi öhdəlikləri68.4852.73
2.6 Təxirə salınmış vergi öhdəliyi00
2.7 Subordinasiya borc öhdəlikləri00
2.8 Digər öhdəliklər3100.26858.51
3Kapital:71980.2971743.50
3.1 Səhmdar kapitalı5000050000
3.2 Səhmin qiymətinin dəyişməsindən gəlir (zərər)00
3.3 Bölüşdürülməmiş mənfəət20198.8020033.71
3.4 Ümumi ehtiyatlar:1781.491709.79
3.4.1 a) kreditlər, lizinqlər və digər tələblər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün adi ehtiyatlar1375.351449.27
3.4.2 b) əsas vəsaitlərin qiymətləndirilməsindən adi ehtiyatlar00
3.4.3 c) digər ümumi ehtiyatlar406.14260.52
4Cəmi öhdəliklər və kapital182687.99167444.39