Bank Avrasiya ASC

Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat

Hesabatlılıq dövrü: 30.09.2022
Yenilənmə tarixi:   21.10.2022
Hesabat dövrü Ötən ilin sonu
1Aktivlər:205500.82167444.39
1.1 Nağd pul vəsaitləri və ekvivalentləri, o cümlədən bloklaşdırılmış nağd vəsait64192.9441717.38
1.2 Ticarət və investisiya qiymətli kağızları22114.6216835.78
1.3 Banklar və digər maliyyə institutlarındakı depozitlər00
1.4 Banklar və digər maliyyə institutlarına verilən kreditlər4655.004655.00
1.5 Müştərilərə verilmiş kreditlər124892.29114221.16
1.5.1 a) istehlak kreditləri6996.193921.87
1.5.2 b) biznes kreditləri72289.9971454.07
1.5.3 c) daşınmaz əmlak kreditləri45606.1138845.22
1.5.4 d) digər kreditlər00
1.5.5 Mümkün zərərlər üçün yaradılan məqsədli ehtiyat20642.8318783.58
1.5.6 Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)104249.4695437.58
1.6 Əmlak və avadanlıqlar3764.112868.74
1.7 Qeyri-maddi aktivlər284.55336.08
1.8 Təxirə salınmış vergi aktivləri160.48-
1.9 Balansdankənar aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyat531.39192.30
1.10 Digər aktivlər6611.055786.14
2Öhdəliklər:132588.9595700.89
2.1 Depozitlər64431.8050068.52
2.1.1 a) fiziki şəxslərin depozitləri59069.8543656.38
2.1.2 b) hüquqi şəxslərin depozitləri5361.956412.14
2.2 Mərkəzi bank və dövlət fondları qarşısında öhdəliklər00
2.3 Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutları qarşısında öhdəliklər67067.9544721.13
2.4 Borc qiymətli kağızları00
2.5 Cari vergi öhdəlikləri65.1952.73
2.6 Təxirə salınmış vergi öhdəliyi00
2.7 Subordinasiya borc öhdəlikləri00
2.8 Digər öhdəliklər1024.01858.51
3Kapital:72911.8771743.50
3.1 Səhmdar kapitalı5000050000
3.2 Səhmin qiymətinin dəyişməsindən gəlir (zərər)00
3.3 Bölüşdürülməmiş mənfəət21124.3820033.71
3.4 Ümumi ehtiyatlar:1787.491709.79
3.4.1 a) kreditlər, lizinqlər və digər tələblər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün adi ehtiyatlar1509.761449.27
3.4.2 b) əsas vəsaitlərin qiymətləndirilməsindən adi ehtiyatlar00
3.4.3 c) digər ümumi ehtiyatlar277.74260.52
4Cəmi öhdəliklər və kapital205500.82167444.39