Bank Avrasiya ASC

Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat

Hesabatlılıq dövrü: 31.12.2022
Yenilənmə tarixi:   24.01.2023
Hesabat dövrü Ötən ilin sonu
1Aktivlər:224268.27167444.39
1.1 Nağd pul vəsaitləri və ekvivalentləri, o cümlədən bloklaşdırılmış nağd vəsait55830.0941717.38
1.2 Ticarət və investisiya qiymətli kağızları17952.2216835.78
1.3 Banklar və digər maliyyə institutlarındakı depozitlər250000
1.4 Banklar və digər maliyyə institutlarına verilən kreditlər4697.844655.00
1.5 Müştərilərə verilmiş kreditlər125352.00114221.16
1.5.1 a) istehlak kreditləri8876.273921.87
1.5.2 b) biznes kreditləri66900.7471454.07
1.5.3 c) daşınmaz əmlak kreditləri49574.9938845.22
1.5.4 d) digər kreditlər00
1.5.5 Mümkün zərərlər üçün yaradılan məqsədli ehtiyat15415.2018783.58
1.5.6 Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)109936.8095437.58
1.6 Əmlak və avadanlıqlar3722.962868.74
1.7 Qeyri-maddi aktivlər267.44336.08
1.8 Təxirə salınmış vergi aktivləri--
1.9 Balansdankənar aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyat-192.30
1.10 Digər aktivlər6860.925786.14
2Öhdəliklər:150461.3395700.89
2.1 Depozitlər79699.3950068.52
2.1.1 a) fiziki şəxslərin depozitləri67071.2843656.38
2.1.2 b) hüquqi şəxslərin depozitləri12628.116412.14
2.2 Mərkəzi bank və dövlət fondları qarşısında öhdəliklər00
2.3 Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutları qarşısında öhdəliklər69292.6244721.13
2.4 Borc qiymətli kağızları00
2.5 Cari vergi öhdəlikləri704.9152.73
2.6 Təxirə salınmış vergi öhdəliyi00
2.7 Subordinasiya borc öhdəlikləri00
2.8 Digər öhdəliklər764.41858.51
3Kapital:73806.9571743.50
3.1 Səhmdar kapitalı5000050000
3.2 Səhmin qiymətinin dəyişməsindən gəlir (zərər)00
3.3 Bölüşdürülməmiş mənfəət21849.0520033.71
3.4 Ümumi ehtiyatlar:1957.901709.79
3.4.1 a) kreditlər, lizinqlər və digər tələblər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün adi ehtiyatlar1467.521449.27
3.4.2 b) əsas vəsaitlərin qiymətləndirilməsindən adi ehtiyatlar00
3.4.3 c) digər ümumi ehtiyatlar490.38260.52
4Cəmi öhdəliklər və kapital224268.27167444.39