Bank Avrasiya ASC

Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat

Hesabatlılıq dövrü: 31.03.2023
Yenilənmə tarixi:   26.04.2023
Hesabat dövrü Ötən ilin sonu
1Aktivlər:219894.79224268.27
1.1 Nağd pul vəsaitləri və ekvivalentləri, o cümlədən bloklaşdırılmış nağd vəsait50230.7355830.09
1.2 Ticarət və investisiya qiymətli kağızları17925.6617952.22
1.3 Banklar və digər maliyyə institutlarındakı depozitlər2210025000
1.4 Banklar və digər maliyyə institutlarına verilən kreditlər4690.354697.84
1.5 Müştərilərə verilmiş kreditlər129343.47 125352
1.5.1 a) istehlak kreditləri10333.698876.27
1.5.2 b) biznes kreditləri67773.1666900.74
1.5.3 c) daşınmaz əmlak kreditləri51236.6249574.99
1.5.4 d) digər kreditlər00
1.5.5 Mümkün zərərlər üçün yaradılan məqsədli ehtiyat15503.7915415.20
1.5.6 Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)113839.68109936.80
1.6 Əmlak və avadanlıqlar7201.633722.96
1.7 Qeyri-maddi aktivlər275.22267.44
1.8 Təxirə salınmış vergi aktivləri--
1.9 Balansdankənar aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyat--
1.10 Digər aktivlər3631.526860.92
2Öhdəliklər:144477.29150461.33
2.1 Depozitlər74072.3579699.39
2.1.1 a) fiziki şəxslərin depozitləri68059.867071.28
2.1.2 b) hüquqi şəxslərin depozitləri6012.5612628.11
2.2 Mərkəzi bank və dövlət fondları qarşısında öhdəliklər00
2.3 Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutları qarşısında öhdəliklər69247.1569292.62
2.4 Borc qiymətli kağızları00
2.5 Cari vergi öhdəlikləri88.30704.91
2.6 Təxirə salınmış vergi öhdəliyi00
2.7 Subordinasiya borc öhdəlikləri00
2.8 Digər öhdəliklər1069.48764.41
3Kapital:75,417.5073806.95
3.1 Səhmdar kapitalı5000050000
3.2 Səhmin qiymətinin dəyişməsindən gəlir (zərər)00
3.3 Bölüşdürülməmiş mənfəət23404.121849.05
3.4 Ümumi ehtiyatlar:2013.41957.9
3.4.1 a) kreditlər, lizinqlər və digər tələblər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün adi ehtiyatlar1582.521467.52
3.4.2 b) əsas vəsaitlərin qiymətləndirilməsindən adi ehtiyatlar00
3.4.3 c) digər ümumi ehtiyatlar430.88490.38
4Cəmi öhdəliklər və kapital219894.79224268.27