Bank Avrasiya ASC

Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat

Hesabatlılıq dövrü: 30.06.2023
Yenilənmə tarixi:   24.07.2023
Hesabat dövrü Ötən ilin sonu
1Aktivlər:206272.72224268.27
1.1 Nağd pul vəsaitləri və ekvivalentləri, o cümlədən bloklaşdırılmış nağd vəsait44152.3455830.09
1.2 Ticarət və investisiya qiymətli kağızları17905.7117952.22
1.3 Banklar və digər maliyyə institutlarındakı depozitlər720025000
1.4 Banklar və digər maliyyə institutlarına verilən kreditlər4687.504697.84
1.5 Müştərilərə verilmiş kreditlər136607.45 125352
1.5.1 a) istehlak kreditləri13477.448876.27
1.5.2 b) biznes kreditləri67927.0366900.74
1.5.3 c) daşınmaz əmlak kreditləri55202.9849574.99
1.5.4 d) digər kreditlər00
1.5.5 Mümkün zərərlər üçün yaradılan məqsədli ehtiyat16555.3815415.20
1.5.6 Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)120052.07109936.80
1.6 Əmlak və avadanlıqlar7278.343722.96
1.7 Qeyri-maddi aktivlər257.99267.44
1.8 Təxirə salınmış vergi aktivləri--
1.9 Balansdankənar aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyat--
1.10 Digər aktivlər4738.776860.92
2Öhdəliklər:130247.40150461.33
2.1 Depozitlər74004.2979699.39
2.1.1 a) fiziki şəxslərin depozitləri68538.0867071.28
2.1.2 b) hüquqi şəxslərin depozitləri5466.2112628.11
2.2 Mərkəzi bank və dövlət fondları qarşısında öhdəliklər00
2.3 Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutları qarşısında öhdəliklər55144.6269292.62
2.4 Borc qiymətli kağızları00
2.5 Cari vergi öhdəlikləri77.28704.91
2.6 Təxirə salınmış vergi öhdəliyi00
2.7 Subordinasiya borc öhdəlikləri00
2.8 Digər öhdəliklər1021.20764.41
3Kapital:76025.3273806.95
3.1 Səhmdar kapitalı5000050000
3.2 Səhmin qiymətinin dəyişməsindən gəlir (zərər)00
3.3 Bölüşdürülməmiş mənfəət24121.7321849.05
3.4 Ümumi ehtiyatlar:1903.591957.9
3.4.1 a) kreditlər, lizinqlər və digər tələblər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün adi ehtiyatlar1539.361467.52
3.4.2 b) əsas vəsaitlərin qiymətləndirilməsindən adi ehtiyatlar00
3.4.3 c) digər ümumi ehtiyatlar364.23490.38
4Cəmi öhdəliklər və kapital206272.72224268.27