Bank Avrasiya ASC

Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat

Hesabatlılıq dövrü: 31.03.2020
Yenilənmə tarixi:   17.04.2020
Hesabat dövrü Ötən ilin sonu
1Aktivlər:162049.46170438.35
1.1 Nağd pul vəsaitləri və ekvivalentləri, o cümlədən bloklaşdırılmış nağd vəsait34726.3432353.11
1.2 Ticarət və investisiya qiymətli kağızları19186.6128617.75
1.3 Banklar və digər maliyyə institutlarındakı depozitlər3374.573275.64
1.4 Banklar və digər maliyyə institutlarına verilən kreditlər955984.12
1.5 Müştərilərə verilmiş kreditlər108336.15109250.45
1.5.1 a) istehlak kreditləri8398.323470.65
1.5.2 b) biznes kreditləri60172.1663130.85
1.5.3 c) daşınmaz əmlak kreditləri39765.6842648.94
1.5.4 d) digər kreditlər00
1.5.5 Mümkün zərərlər üçün yaradılan məqsədli ehtiyat12992.4411975.83
1.5.6 Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)95343.7197274.62
1.6 Əmlak və avadanlıqlar5826.675814.22
1.7 Qeyri-maddi aktivlər247.67255.95
1.8 Təxirə salınmış vergi aktivləri25.5125.51
1.9 Balansdankənar aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyat83.3434.62
1.10 Digər aktivlər2446.731872.05
2Öhdəliklər:92123.15100721.38
2.1 Depozitlər45096.1753821.51
2.1.1 a) fiziki şəxslərin depozitləri40116.5838984.45
2.1.2 b) hüquqi şəxslərin depozitləri4979.5914837.06
2.2 Mərkəzi bank və dövlət fondları qarşısında öhdəliklər00
2.3 Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutları qarşısında öhdəliklər46179.545789.36
2.4 Borc qiymətli kağızları00
2.5 Cari vergi öhdəlikləri0282.25
2.6 Təxirə salınmış vergi öhdəliyi00
2.7 Subordinasiya borc öhdəlikləri00
2.8 Digər öhdəliklər847.49828.26
3Kapital:69926.3169716.97
3.1 Səhmdar kapitalı5000050000
3.2 Səhmin qiymətinin dəyişməsindən gəlir (zərər)00
3.3 Bölüşdürülməmiş mənfəət18160.2218015.04
3.4 Ümumi ehtiyatlar:1766.091701.93
3.4.1 a) kreditlər, lizinqlər və digər tələblər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün adi ehtiyatlar14491416.81
3.4.2 b) əsas vəsaitlərin qiymətləndirilməsindən adi ehtiyatlar00
3.4.3 c) digər ümumi ehtiyatlar317.09285.12
4Cəmi öhdəliklər və kapital162049.46170438.35