Bank Avrasiya ASC

Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat

Hesabatlılıq dövrü: 30.06.2020
Yenilənmə tarixi:   27.07.2020
Hesabat dövrü Ötən ilin sonu
1Aktivlər:161201.01170438.35
1.1 Nağd pul vəsaitləri və ekvivalentləri, o cümlədən bloklaşdırılmış nağd vəsait40115.1932353.11
1.2 Ticarət və investisiya qiymətli kağızları16878.128617.75
1.3 Banklar və digər maliyyə institutlarındakı depozitlər2183.073275.64
1.4 Banklar və digər maliyyə institutlarına verilən kreditlər1725984.12
1.5 Müştərilərə verilmiş kreditlər107215.85109250.45
1.5.1 a) istehlak kreditləri8456.223470.65
1.5.2 b) biznes kreditləri57761.8663130.85
1.5.3 c) daşınmaz əmlak kreditləri40997.7842648.94
1.5.4 d) digər kreditlər00
1.5.5 Mümkün zərərlər üçün yaradılan məqsədli ehtiyat15851.8711975.83
1.5.6 Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)91363.9897274.62
1.6 Əmlak və avadanlıqlar6028.855814.22
1.7 Qeyri-maddi aktivlər264.18255.95
1.8 Təxirə salınmış vergi aktivləri25.5125.51
1.9 Balansdankənar aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyat153.7734.62
1.10 Digər aktivlər2770.91872.05
2Öhdəliklər:93389.19100721.38
2.1 Depozitlər47851.6253821.51
2.1.1 a) fiziki şəxslərin depozitləri40395.5238984.45
2.1.2 b) hüquqi şəxslərin depozitləri7456.114837.06
2.2 Mərkəzi bank və dövlət fondları qarşısında öhdəliklər00
2.3 Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutları qarşısında öhdəliklər44585.5245789.36
2.4 Borc qiymətli kağızları00
2.5 Cari vergi öhdəlikləri0282.25
2.6 Təxirə salınmış vergi öhdəliyi00
2.7 Subordinasiya borc öhdəlikləri00
2.8 Digər öhdəliklər952.05828.26
3Kapital:67811.8169716.97
3.1 Səhmdar kapitalı5000050000
3.2 Səhmin qiymətinin dəyişməsindən gəlir (zərər)00
3.3 Bölüşdürülməmiş mənfəət16437.0418015.04
3.4 Ümumi ehtiyatlar:1374.781701.93
3.4.1 a) kreditlər, lizinqlər və digər tələblər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün adi ehtiyatlar1099.681416.81
3.4.2 b) əsas vəsaitlərin qiymətləndirilməsindən adi ehtiyatlar00
3.4.3 c) digər ümumi ehtiyatlar275.1285.12
4Cəmi öhdəliklər və kapital161201.01170438.35