Bank Avrasiya ASC

Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat

Hesabatlılıq dövrü: 30.09.2020
Yenilənmə tarixi:   27.10.2020
Hesabat dövrü Ötən ilin sonu
1Aktivlər:153802.73170438.35
1.1 Nağd pul vəsaitləri və ekvivalentləri, o cümlədən bloklaşdırılmış nağd vəsait29512.432353.11
1.2 Ticarət və investisiya qiymətli kağızları15372.3628617.75
1.3 Banklar və digər maliyyə institutlarındakı depozitlər1999.233275.64
1.4 Banklar və digər maliyyə institutlarına verilən kreditlər3418984.12
1.5 Müştərilərə verilmiş kreditlər109581.22109250.45
1.5.1 a) istehlak kreditləri7719.433470.65
1.5.2 b) biznes kreditləri60245.8563130.85
1.5.3 c) daşınmaz əmlak kreditləri41615.9342648.94
1.5.4 d) digər kreditlər00
1.5.5 Mümkün zərərlər üçün yaradılan məqsədli ehtiyat15086.811975.83
1.5.6 Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)94494.4197274.62
1.6 Əmlak və avadanlıqlar5885.625814.22
1.7 Qeyri-maddi aktivlər254.37255.95
1.8 Təxirə salınmış vergi aktivləri25.5125.51
1.9 Balansdankənar aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyat152.3634.62
1.10 Digər aktivlər2993.191872.05
2Öhdəliklər:84003.63100721.38
2.1 Depozitlər38218.5753821.51
2.1.1 a) fiziki şəxslərin depozitləri34950.6838984.45
2.1.2 b) hüquqi şəxslərin depozitləri3267.8814837.06
2.2 Mərkəzi bank və dövlət fondları qarşısında öhdəliklər00
2.3 Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutları qarşısında öhdəliklər44802.4245789.36
2.4 Borc qiymətli kağızları00
2.5 Cari vergi öhdəlikləri52.32282.25
2.6 Təxirə salınmış vergi öhdəliyi00
2.7 Subordinasiya borc öhdəlikləri00
2.8 Digər öhdəliklər930.31828.26
3Kapital:69799.1169716.97
3.1 Səhmdar kapitalı5000050000
3.2 Səhmin qiymətinin dəyişməsindən gəlir (zərər)00
3.3 Bölüşdürülməmiş mənfəət18210.6118015.04
3.4 Ümumi ehtiyatlar:1588.51701.93
3.4.1 a) kreditlər, lizinqlər və digər tələblər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün adi ehtiyatlar1310.851416.81
3.4.2 b) əsas vəsaitlərin qiymətləndirilməsindən adi ehtiyatlar00
3.4.3 c) digər ümumi ehtiyatlar277.65285.12
4Cəmi öhdəliklər və kapital153802.73170438.35