Bank Avrasiya ASC

Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat

Hesabatlılıq dövrü: 31.12.2020
Yenilənmə tarixi:   27.01.2021
Hesabat dövrü Ötən ilin sonu
1Aktivlər:159703.73170441.09
1.1 Nağd pul vəsaitləri və ekvivalentləri, o cümlədən bloklaşdırılmış nağd vəsait31817.6132353.11
1.2 Ticarət və investisiya qiymətli kağızları13586.628617.75
1.3 Banklar və digər maliyyə institutlarındakı depozitlər2908.893275.64
1.4 Banklar və digər maliyyə institutlarına verilən kreditlər4558.5984.12
1.5 Müştərilərə verilmiş kreditlər112616.33109250.45
1.5.1 a) istehlak kreditləri7496.053470.65
1.5.2 b) biznes kreditləri64017.2963130.85
1.5.3 c) daşınmaz əmlak kreditləri41102.9942648.94
1.5.4 d) digər kreditlər00
1.5.5 Mümkün zərərlər üçün yaradılan məqsədli ehtiyat14626.8111975.83
1.5.6 Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)97989.5297274.62
1.6 Əmlak və avadanlıqlar5661.85816.96
1.7 Qeyri-maddi aktivlər304.6255.95
1.8 Təxirə salınmış vergi aktivləri45.0925.51
1.9 Balansdankənar aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyat148.3334.62
1.10 Digər aktivlər2979.441872.05
2Öhdəliklər:88556.13100724.12
2.1 Depozitlər44028.153821.51
2.1.1 a) fiziki şəxslərin depozitləri35575.3738984.45
2.1.2 b) hüquqi şəxslərin depozitləri8452.7214837.06
2.2 Mərkəzi bank və dövlət fondları qarşısında öhdəliklər00
2.3 Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutları qarşısında öhdəliklər43567.4145789.36
2.4 Borc qiymətli kağızları00
2.5 Cari vergi öhdəlikləri83.43284.99
2.6 Təxirə salınmış vergi öhdəliyi00
2.7 Subordinasiya borc öhdəlikləri00
2.8 Digər öhdəliklər877.19828.26
3Kapital:71147.669716.97
3.1 Səhmdar kapitalı5000050000
3.2 Səhmin qiymətinin dəyişməsindən gəlir (zərər)00
3.3 Bölüşdürülməmiş mənfəət19241.1218015.04
3.4 Ümumi ehtiyatlar:1906.481701.93
3.4.1 a) kreditlər, lizinqlər və digər tələblər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün adi ehtiyatlar1669.381416.81
3.4.2 b) əsas vəsaitlərin qiymətləndirilməsindən adi ehtiyatlar00
3.4.3 c) digər ümumi ehtiyatlar237.1285.12
4Cəmi öhdəliklər və kapital159703.73170441.09