Bank Avrasiya ASC

Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat

Hesabatlılıq dövrü: 31.03.2021
Yenilənmə tarixi:   22.04.2021
Hesabat dövrü Ötən ilin sonu
1Aktivlər:158162.04159703.73
1.1 Nağd pul vəsaitləri və ekvivalentləri, o cümlədən bloklaşdırılmış nağd vəsait29651.5731817.61
1.2 Ticarət və investisiya qiymətli kağızları16478.6713586.60
1.3 Banklar və digər maliyyə institutlarındakı depozitlər02908.89
1.4 Banklar və digər maliyyə institutlarına verilən kreditlər54554558.50
1.5 Müştərilərə verilmiş kreditlər113056.34112616.33
1.5.1 a) istehlak kreditləri7483.287496.05
1.5.2 b) biznes kreditləri62805.8664017.29
1.5.3 c) daşınmaz əmlak kreditləri42767.2041102.99
1.5.4 d) digər kreditlər00
1.5.5 Mümkün zərərlər üçün yaradılan məqsədli ehtiyat15500.6414626.81
1.5.6 Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)97555.7097989.52
1.6 Əmlak və avadanlıqlar5846.975661.80
1.7 Qeyri-maddi aktivlər293.60304.60
1.8 Təxirə salınmış vergi aktivləri45.0945.09
1.9 Balansdankənar aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyat241.70148.33
1.10 Digər aktivlər3077.142979.44
2Öhdəliklər:86689.1688556.13
2.1 Depozitlər41084.1944028.10
2.1.1 a) fiziki şəxslərin depozitləri33911.5235575.37
2.1.2 b) hüquqi şəxslərin depozitləri7172.678452.72
2.2 Mərkəzi bank və dövlət fondları qarşısında öhdəliklər00
2.3 Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutları qarşısında öhdəliklər44691.1343567.41
2.4 Borc qiymətli kağızları00
2.5 Cari vergi öhdəlikləri51.2283.43
2.6 Təxirə salınmış vergi öhdəliyi00
2.7 Subordinasiya borc öhdəlikləri00
2.8 Digər öhdəliklər862.62877.19
3Kapital:71472.8871147.60
3.1 Səhmdar kapitalı5000050000
3.2 Səhmin qiymətinin dəyişməsindən gəlir (zərər)00
3.3 Bölüşdürülməmiş mənfəət19591.7119241.12
3.4 Ümumi ehtiyatlar:1881.161906.48
3.4.1 a) kreditlər, lizinqlər və digər tələblər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün adi ehtiyatlar1638.181669.38
3.4.2 b) əsas vəsaitlərin qiymətləndirilməsindən adi ehtiyatlar00
3.4.3 c) digər ümumi ehtiyatlar242.98237.10
4Cəmi öhdəliklər və kapital158162.04159703.73